04/06/2014

Rudy De Leeuw supports African LGBT

ABVV-FGTB_Luxemburgplein_03april_2014_0104_0001.jpg

On Thursday, April 3, 2013 Tagbo Wasiu Oluwafemi of WISH2.0 presented an open letter to Prime Minister Elio Di Rupo during a manifestation in Brussel at the European-African summit.  60 activists from Nigeria, Uganda, Burundi, Senegal, Cameroon, Rwanda, Gambia, Sierra - Leone protested agains homophobic laws in countries like Nigeria and Ouganda. 

Read more ...

11/14/2013

Listen to the speech of Rudy De Leeuw

Rudy De Leeuw, the president of the socialist union ABVV-FGTB gave a speech during the Human Rights Conference at the World Outgames on the 2th of august 2013.  This speech is historical. It gives perspectives on the struggle of LGBT people in the unions.It supports the efforts of trade unionists from all over the world to put the problems of LGBT on the agenda of every trade union. The speech was introduced by the co-chairman of the conference,  Jean-Yves Duthel. He expressed his thanks to union leader Pascal De Bel, who worked hard to make the conference a succes.

Listen to the speech. Click on the first, second or third part of the speech.

speech RDL_image_0001.jpgspeech RDL_image_0002.jpgspeech RDL_image_0003.jpg

 

 

 

 

 

Read the speech in English.

Lees de toespraak in het Nederlands.

 

 

08/04/2013

Toespraak Rudy De Leeuw op WOGA Mensenrechtenconferentie

nl,rudy de leeuwThis article in English

Rudy De Leeuw is de eerste Belgische nationale vakbondsleider die een conferentie voor LGBT-rechten toesprak.  Hij is voorzitter van  ABVV - FGBT. Hij sprak de mensenrechtenconferentie van de World Outgames toe op vrijdag 2 augustus 2013.

Beste aanwezigen, beste vrienden,

Normaal gezien begin ik mijn toespraken met  de woorden ‘Beste kameraden’. Vandaag ligt  dat  enigszins anders daar ik mag spreken voor een heel divers publiek, dat niet  enkel bestaat  uit  syndicalisten of rode vakbondsmensen.
 
Toen ik de vraag kreeg om op deze mensenrechtenconferentie in het  kader van de World Out Games te spreken, heb ik meteen ja  gezegd. Want  het ABVV verdedigt  niet enkel zijn eigen leden in conflicten die zich afspelen op de werkvloer, noch vertegenwoordigen wij uitsluitend onze syndicalisten wanneer er onderhandelingen worden gevoerd. Als vakbond hebben wij de maatschappelijke opdracht  om zorg te dragen voor eenieder, om te waken over de werkomstandigheden van alle werknemers en bij uitbreiding het  welzijn van elk lid van onze maatschappij.
 
Maar ik vind het  tegelijkertijd ook een teken aan de wand dat  we moeten spreken  over  mensenrechten en een conferentie moeten organiseren, voor wat  uiteindelijk een evidentie zou moeten zijn.
 
De waarden van het  ABVV – het  algemeen Belgisch vakverbond of anders gezegd, de  socialistische vakbond – zijn de waarden die je in menig sociaal contract  terugvindt.  Solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie. Deze waarden zijn en blijven de rode draad in onze doelstellingen en acties. Een democratische samenleving, waarbij de democratie verder reikt  dan  het  politieke niveau, is voor het  ABVV essentieel. Die democratie moet  ook toegepast  worden in  het  economische, sociale en culturele leven.
 
Burgers voelen zich goed, daar waar die waarden worden gerespecteerd. Ik hoef jullie niet  te duiden dat  er landen zijn waar mensen omwille van hun seksuele geaardheid, niet  de kansen krijgen om zich als  volwaardig mens te ontplooien. Waar zij bijgevolg niet volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Waar er van hen verwacht  wordt  hun identiteit  op te geven omdat  zij niet  beantwoorden aan wat  de samenleving van hen verwacht  in een welbepaalde sociale, culturele en  historische context. Wie zich niet  in overeenstemming met  deze voorschriften gedraagt, loopt  het risico slachtoffer te worden van discriminerend gedrag of vooroordelen. In zulke omstandigheden wordt  van hen niets minder gevraagd dan de eigen identiteit  op te geven. 

nl,rudy de leeuw

Vakbonden  vervullen  een  pioniersrol  bij  het verdedigen  van  mensenrechten 

Vakbondsrechten en de gelijkheid voor alle werknemers horen hierbij. Wij zetten ons daarom  tenvolle in voor respect  en een gelijke behandeling voor LGBT-werknemers. En als het  gaat  over discriminatie, laten we het  niet  bij woorden. Zo werd het  uitzendkantoor  Adecco in 2011 nog veroordeeld  wegens  discriminatie  omdat zij  “apartheidslijsten” gebruikten om autochtone en allochtone medewerkers te screenen. De vacatures  waarvoor enkel autochtone Belgen in aanmerking kwamen, werden gecodeerd als BBB. In de landbouwsector staat  BBB voor Blanc Bleu Belge, de benaming van een ‘zuiver’ Belgisch koeienras. Het  ABVV bracht  Adecco voor de rechtbank. Racisme in de uitzendsector kon niet  langer ontkend worden. 

En ook met  onze jaarlijkse Equal Pay Day klagen wij de nog steeds bestaande ongelijke  behandeling tussen vrouwen en mannen op de werkvloer aan. Door deze acties wegen wij  op de  politieke besluitvorming, niet  zelden zonder resultaat. 
 
De werkvloer is de natuurlijke habitat van de vakbondsman

Ik  ga jullie zo vroeg op de ochtend  niet om de oren slaan met veel cijfers en wetenschappelijke verklaringen, maar ik  heb wel enkele  lijstjes die ik  jullie niet wil onthouden. Wat is de situatie op de werkvloer? Als vakbond worden wij meermaals geconfronteerd met  – soms  schrijnende – verhalen van werknemers die omwille van hun  seksuele geaardheid het  slachtoffer zijn van discriminatie, van onrechtmatig ontslag, van pesterijen… Vaak wordt  niet  uitgesproken dat  het  omwille van die geaardheid is, maar onderhuids is het  voor  het  slachtoffer en zijn omgeving duidelijk dat  de oorzaak ligt  bij het  feit  dat  zij iemand liefhebben die toevallig van hetzelfde geslacht is. Want  daar gaat  het  toch om. Wie je liefhebt, zou voor anderen  nooit  een reden mogen zijn om je als mindere persoon te behandelen.
 
Dat  werknemers wegens hun seksuele geaardheid en genderidentiteit  gediscrimineerd worden, is een vaststaand gegeven.

nl,rudy de leeuwLGBT‐ers worden
1. of ontslagen,
2. en/of gediscrimineerd bij promotie of opleidingskansen,
3. en/of vaak geweigerd voor een job. Zoals het  geval van het  uitzendkantoor dat  de kandidaat  aanraadt  om ‘zijn homoseksualiteit  niet  ter sprake te brengen bij het  onderhoud met  de  onderneming‘ of het  geval waar het  interimcontract  al na  één dag werd beëindigd nadat  de  interimkracht  zijn seksuele geaardheid aan een collega  had onthuld.
 
LGBT‐ers  zijn
1. vaak bang om voor hun geaardheid uit  te komen en verzwijgen dit  uit  schrik voor  discriminatie en pesterijen.  Die schrik brengt  met  zich mee dat  zij een groot  gevoel van onbehagen ervaren en elke situatie vermijden waarin hun geaardheid voor discriminatie kan  zorgen. 
2. zij zijn terughoudend om hier openlijk voor uit te komen,
3. zijn vaak het  slachtoffer van homofobe intimidaties en pesterijen,
4. ondergaan verbaal en zelfs fysiek geweld,
5. en ervaren niet  zelden intimidatie, vijandig of agressief gedrag.
 
Seksuele geaardheid heeft  ook een impact  op het  uittekenen van de loopbaan: kiezen voor een werk,  een bepaalde sector of een bedrijf dat  gekend staat  als ‘holebivriendelijk’  of zelfstandige  worden om te ontsnappen aan homofobie.
 
Dit  zorgt  ervoor dat  LGBT-ers  minder positief staan tegenover hun werksituatie dan  hun  heterocollega’s.  Een homofoob klimaat  kan leiden tot  meer stress omdat  werknemers permanent  met  een ‘low profile’ moeten bewegen, maar daarnaast  100% moeten presteren. 
 
Wanneer je voortdurend strategieën moet ontwikkelen om te vermijden dat je geaardheid wordt onthuld, heb je nog weinig vrijheid om je als werknemer goed te voelen in je vel. Wanneer  je niet zoals andere collega’s kan meepraten over je gezin, omdat je schrik hebt dat je wordt ‘ontmaskerd’, heb je nog weinig vrijheid om je goed in je vel te voelen.  Wanneer je je anders moet gedragen dan je bent,  heb  je geen  vrijheid  meer om je goed  te voelen in je vel. 

Onze afgevaardigden in de bedrijven zijn het  best  geplaatst  om collega’s hierin te  ondersteunen
 
Uit  cijfers van de laatste EU LGBT Survey van het  ‘Bureau van de Europese Unie voor de  Grondrechten’, bleek dat  35% van de ondervraagde Belgische respondenten aangeeft  in 2012 het  slachtoffer te zijn geweest  van discriminatie op basis van zijn/haar seksuele  geaardheid. Maar amper 12% gaf aan melding te doen van dergelijke incidenten. In de meeste  gevallen “omdat  het  toch niets zou uitmaken”. Deze cijfers tonen aan dat  het  van enorm belang is te werken aan sensibilisering en dat  extra  inspanningen nodig zijn om slachtoffers van discriminatie aan te moedigen toch melding te doen.  Ondanks het  feit  dat  er een wettelijk kader is, leert  de praktijk ons dus dat  dit  niet  volstaat. 
 
Onze afgevaardigden in de bedrijven zijn het  best  geplaatst  om collega’s hierin te  ondersteunen. Daarvoor kunnen zij rekenen op gespecialiseerde diensten binnen de vakbond zoals  onze diversiteitsconsulenten, onze juridische diensten, onze studiediensten die  adviezen  en  aanbevelingen formuleren en de  vormingsinstituten  die  onze afgevaardigden wapenen met  alle  middelen die zij nodig hebben. 
 
Naast  de antidiscriminatiewet is de  antipestwet  één van die wettelijke middelen waarop men zich  als werknemer kan beroepen en waar vakbonden een actieve rol kunnen vervullen. Werkgevers worden hiermee verplicht  een beleid te ontwikkelen tegen ongewenst  gedrag. Om zulk gedrag te voorkomen en  om te stoppen indien het  zich voordoet.

nl,rudy de leeuw

Wanneer wij op de hoogte zijn van een geval van geweld, pesterijen of ongewenst  seksueel gedrag, is  het  in de eerste plaats belangrijk dat  in de afgevaardigde een vertrouwenspersoon kan worden  gevonden. Onze afgevaardigden zijn zich bewust  van het  feit  dat  melding maken van pesterijen op basis van seksuele geaardheid belangrijk is. Want  zolang deze feiten verborgen blijven en er  bijgevolg niet  tegen kan opgetreden worden, blijft  deze discriminatie ook bestaan. Het  gebruik van de antipestwet, is dan ook een vorm van actie, een vorm van verzet  tegen ongelijkheid.
 
Discriminatie op de arbeidsmarkt  is een ernstig probleem. De omvang en hardnekkigheid ervan zijn ruim academisch gedocumenteerd en de juridische aanpak werd in de loop der jaren aangepast. De verschillende overheden werken aan een effectieve aanpak waarin de vakbonden als betrokken partner  actief meewerken. 

Het  is een noodzaak dat  vakbonden hun acties voor meer gelijkheid en niet-discriminatie uitbreiden tot  LGBT ‐werknemers.  Maar in onze strijd tegen discriminatie worden wij vaak geconfronteerd met  de grijze zones. Directe  discriminatie ‐  waar het  duidelijk is dat  je bijv. omwille  van je geaardheid wordt uitgesloten van promotie ‐  is juridisch gezien klaar en duidelijk en daar  staat  dan ook een concrete maatregel tegenover. 
Indirecte discriminatie, daarentegen, is moeilijker aan te pakken maar daarom niet  minder  discriminerend. Hoe reageer je bijv. wanneer je in een sollicitatieprocedure geconfronteerd wordt  met psychologische testen die allemaal uitgaan van heterokoppels. Een LGBT-kandidaat  kan zich moeilijker identificeren met  de voorbeelden en loopt  het  risico een minder goede score te halen. De kandidaat  die hiermee geconfronteerd wordt, zal zelden reageren en wijzen op dit  probleem. 
 
Alle werknemers hebben het  recht  om beschermd te worden en dat  is onze taak. Want  LGBT-rechten  zijn mensenrechten en mensenrechten zijn een zaak van de vakbonden. 
 
nl,rudy de leeuwDe  strijd tegen discriminatie is een syndicale strijd

Naast  sociale en economische ongelijkheden aanpakken, is het  de taak van de vakbond om de strijd te  voeren tegen homofobie, tegen discriminatie omwille van seksuele geaardheid op  de werkvloer én  daarbuiten. Want  zoals ik daarnet  al zei is het  onze maatschappelijke taak om te zorgen voor het  welzijn en welbevinden van eenieder. Bij de strijd tegen discriminatie omwille van seksuele geaardheid gaat  het  om twee belangrijke syndicale aandachtspunten: de emancipatie en de eenheid van de werknemers en werkneemsters.
 
Als vakbeweging zijn wij bijzonder gehecht  aan verworvenheden waarvoor harde strijd is geleverd, zoals de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, het  gemengd samenleven, de seksuele vrijheid, het  recht  op abortus …  En die harde strijd werd geleverd op verschillende fronten aangezien seksuele  vrijheid in belangrijke  mate samen gaat met  de sociale, politieke, juridische en culturele context. Denk maar aan de seksuele  revolutie van de jaren zestig die ervoor zorgde dat  seks niet  louter enkel nog bekeken werd in  functie van voortplanting. Heteroseksualiteit  was tot  dan toe de norm waar niet  van mocht  worden  afgeweken.  En  overspel – en vooral van de vrouw – werd juridisch aangepakt.  Met  de seksuele revolutie werd gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderd en het  gemengd  samenleven als aanvaardbaar beschouwd. Deze bewegingen hadden institutionele en juridische  gevolgen.
 
Maar in de praktijk is  er nog een lange weg af te leggen
 
Sociaal  aanbevolen  rolpatronen  en  discriminerend  gedrag  blijft  voorbestaan.  Heteroseksualiteit  blijft  nog steeds de norm voor een relatie. Nog te vaak blijkt  de discussie over homoseksualiteit louter theoretisch en blijft  de praktijk achterwege. Zolang deze discussie wordt  gevoerd, zolang er vooroordelen zijn en zolang discriminaties niet  zijn weggewerkt  (in de theorie én in praktijk), zal de vakbeweging zijn maatschappelijke rol opnemen  en wanneer nodig actie voeren. 
 
Ik besluit  met  10 concrete actiepunten die het  Europees Vakverbond voorlegt  en die het  ABVV  onderschrijft. Aan alle syndicalisten in de zaal raad ik aan deze actiepunten ook aan te bevelen binnen  de eigen vakbeweging. 

1. Maak mensen  in je vakbond ervan bewust dat seksuele geaardheid volgens de EU- wetgeving één van de niet‐discriminatiegronden  is en dat  LGBT-  rechten bijgevolg specifiek bij je  vakbond moeten worden bevorderd.
2. Zorg dat  de leidinggevenden in je vakbond zich ertoe  verbinden om LGBT-gelijkheid na  te streven.
3. Stel beleidsregels  over LGBT-rechten  op de werkplek op en voeg dit  thema  toe aan het  gelijkheidsbeleid van je vakbond, bijvoorbeeld om intimidaties en pesterijen op de werkplek  tegen te gaan.
4. Streef  naar  aanwerving en organisatie van LGBT-ers  in de vakbond. Maak  LGBT-leden op elk vakbondsniveau zichtbaar en laat  ze participeren.
5. Zet  in je vakbond een LGBT-netwerk  en groep op om  LGBT-ers  samen te brengen, zodat  zij de vakbond kunnen helpen om regels, procedures en praktijken voor meer gelijkheid te  ontwikkelen.
6. Voorzie middelen voor een nieuwsbrief,  e-mailing  en website  om de rol van de vakbond  voor meer gelijkheid  voor LGBT-ers bekend  te  maken.  Organiseer seminaries, workshops en conferenties om het  werk van je vakbond op dit  domein meer bekendheid te  geven.
7. Plaats LGBT-kwesties  centraal op alle domeinen van het  vakbondswerk, zodat  ze aan bod komen in de beslissingsorganen en bij collectieve  onderhandelingen.
8. Zorg dat  LGBT-rechten  en -gelijkheid voorkomen in de opleidingsprogramma’s  van je vakbond. Geef vakbondsafgevaardigden en onderhandelaars een opleiding over LGBT-rechten. 
9. Neem  LGBT-rechten  op de werkplek op in het  gelijkheidsbeleid dat  je bespreekt  met de werkgevers. Het  leven van LGBT-werknemers  kan slechts worden verbeterd door samen met  de  werkgevers discriminatie en pesterijen op de werkvloer aan te pakken.
10. Werk als partner samen met  LGBT-organisaties  en NGO’s  en organiseer samen campagnes en evenementen.
 
nl,rudy de leeuwIk herhaal dat de strijd tegen discriminatie, een syndicale strijd is.

Deze strijd moeten we voeren met  zoveel mogelijk partners. Niet  enkel als vakbonden in de bedrijven,  maar ook als sociale gesprekspartners bij het  voeren van onderhandelingen en het  afsluiten van cao’s. Niet  enkel in België, maar ook elders in Europa  en de wereld. Wij moeten ons rond de problematiek die de LGBT-werknemers  ervaren, in België verder  structureel organiseren samen met  de andere vakbonden,  in Europa  in samenwerking met  het  Europees Vakverbond en het  Internationaal Vakverbond op mondiale schaal. Ook in de Internationale  Arbeidsorganisatie  –  waar  werknemers,  werkgevers  én  regeringen samenzitten moeten wij er op toezien dat  de rechten van LGBT-werknemers  overal ter wereld op eenzelfde manier kunnen worden gegarandeerd. 
 
Want  de strijd tegen homofobie en discriminatie is niet  enkel een syndicale strijd. Het  is een strijd die iedereen aangaat. Het  is een strijd die ons allen aangaat.
 
Samen sterk!

08/03/2013

The speech of Rudy De Leeuw

en,rudy de leeuwDit artikel in het Nederlands

Listen to his speach.

Rudy De Leeuw is the first Belgian national union leader to address a conference for LGBT rights.  He is the president of the ABVV - FGBT. Here you can read his speech, pronounced on Friday, August 2, 2013 at the Human Rights Conference of the World Outgames 2013 in Antwerp.


Dear guests and friends,

I am lucky to be able to speak so early in the day. Apparently, breakfast sharpens the memory. So I’m assuming that what I tell you now, you’ll still know this evening.

Usually, I begin with “Dear comrades”. Today things are a bit different, because I have the opportunity to speak before a very diverse public, one which does not only consist of trade unionists or representatives of the left.

When I was asked to speak at this human rights conference in association with the World Outgames, I said yes at once. Because the ABVV does not only defend its own members in conflicts in the workplace, nor do we just represent our trade unionists in negotiations. As a trade union, we have the social obligation to take care of each other, to watch over the working conditions of all employees and, by extension, over the welfare of every member of our society.

But at the same time I think we should take this as a sign that we must talk about human rights and must organise a conference, for what ultimately should be obvious reasons.

The values of the ABVV - the general Belgian trade union, or in other words the socialist trade union - are those that you find in many a social contract. Solidarity, justice, equality and democracy. These values are and will remain the thread that connects our aims and actions. A democratic society, one in which democracy extends further than politics, is essential for the ABVV. This democracy must also be applied in economic, social and cultural life.

Citizens feel good where these values are respected. I don’t have to tell you that there are countries where people have no chance to develop as fully-fledged individuals because of their sexual orientation. Where, as a consequence, they cannot participate fully in society. Where they are expected to abandon their identity because they do not meet society's expectations in a given social, cultural and historical context. Those who do not conform with these rules risk falling victims of discrimination or prejudice. Under these circumstances, they are asked to do nothing less than to give up their own identity.

en,rudy de leeuw

Trade unions play a pioneering role in defending human rights

Trade union rights and equality for all employees are a part of this. Therefore, we are fully committed to respect and equal treatment for LGBT workers.

And if there is discrimination, we don’t stop at words. For example, the temporary work agency Adecco was convicted in 2011 for discrimination because it used “apartheid lists” to screen local and immigrant workers. Vacancies which were only intended for native Belgians were coded as ‘BBB’. ‘BBB’ stands for Blanc Bleu Belge, the name of a pure Belgian cattle breed. The ABVV took Adecco to court. Racism in the temporary work sector can no longer be denied.

And with our annual Equal Pay Day we denounce the continuing unequal treatment of woman and men in the workplace. Through these actions we influence political decision-making, not infrequently without result.

The workplace is the trade unionist’s natural habitat

This early in the morning, I’m not going to bombard you with lots of figures and scientific explanations, but I do have some concerns that I want to share with you. What is the situation in the workplace? As a trade union, we often hear sometimes harrowing stories from employees who are the victims of discrimination, unfair dismissal or harassment because of their sexual orientation. Often the fact that it’s because of this orientation is not made explicit, but under the surface it’s clear to victims and those around them that the reason lies in the fact that they love someone who happens to be of the same sex. Because that is what it comes down to. Whom you love should never be a reason for others to treat you as inferior.

That employees are discriminated against because of their sexual orientation or gender identity is a self-evident fact.

en,rudy de leeuwLGBT people are
1. dismissed,
2. or discriminated against in promotion or training opportunities,
3. or often rejected for a job. Like the case of the temporary agency that recommended a candidate ‘not to mention their homosexuality during the interview with the company’, or the case where a temporary contract was terminated after one day after the employee had revealed his sexual orientation to a colleague.

LGBT people are
1. often afraid to disclose their sexual orientation and conceal it for fear of discrimination and harassment. This fear brings with it a great sense of unease, and means that they avoid any situation in which their orientation can lead to discrimination,
2. reluctant to come out openly,
3. often victims of homophobic intimidation and harassment,
4. undergo verbal and even physical abuse,
5. and often experience intimidation, hostile or aggressive behaviour.

Sexual orientation also has an impact on the course of their careers: choosing a job, a sector or a company that is known to be gay-friendly, or becoming self-employed to escape from homophobia. This means that LGBT people are less positive about their work situation than their heterosexual colleagues. A homophobic climate can lead to more stress, because employees need to keep a low profile but still perform 100%.

When you constantly have to develop strategies to avoid the discovery of your sexual orientation, you have little chance to feel good at work. When you can’t talk about your family like other colleagues, because you’re afraid you'll be ‘unmasked’, you have little chance to feel good. When you have to behave differently from how you are, again you have little chance to feel good.

Our representatives in companies are in the best position to support

The figures from the most recent LGBT survey from the European Union Agency for Fundamental Rights suggests that 35% of the Belgian respondents had been victims of discrimination in 2012 based on their sexual orientation. But only 12% said they had reported these incidents. In most cases this was “because nothing would happen or change”. These figures demonstrate the huge importance of working to raise awareness and that extra efforts are necessary to encourage victims of discrimination to report incidents. Despite the fact that there is a legal framework, experience shows us that this is not enough.

Our representatives in companies are in the best position to support their colleagues in this. They can call on specialised services provided by the trade union, such as our diversity consultants, our legal services, our study services that formulate advice and recommendations, and the training institutes that arm our representatives with all the means they need.

Along with the anti-discrimination law, the anti-harassmentlaw is another of the legal remedies that employees can call on and where trade unions can play an active part. Employers are required to develop a policy to counter unwanted behaviour. To prevent this conduct and to stop it when it occurs.  When we become aware of an incident of violence, harassment or unwanted sexual conduct, it is important in the first instance that the representative is seen as a confidential contact. Our representatives are aware that it is important to report harassment on the basis of sexual orientation. For as long as such incidents remain hidden and no action can be taken, this discrimination will continue. The use of the anti-harassment law is thus a form of action, a form of resistance against inequality.

en,rudy de leeuw

Discrimination in the labour market is a serious problem. Its scale and severity have been extensively documented academically, and the legal approach has been adapted over the years. The various authorities are working towards an effective approach in which the trade unions are actively involved as partners.

Trade unions must extend their campaigns for more equality and against discrimination to LGBT workers. But in our fight against discrimination, we are often confronted with grey areas. Direct discrimination - where it is obvious that you have been excluded from promotion because of your sexual orientation - is clear and straightforward from a legal point of view, and there is a practical measure against it. Indirect discrimination, in contrast, is more difficult to address, but no less discriminatory. How do you react, for instance, when you are faced with a job interview using psychological tests based on the example of heterosexual couples? An LGBT candidate will find it harder to identify with the examples and risks achieving a lower score. The candidate confronted with this will seldom respond by indicating the problem.

All employees have the right to be protected, and that is our task. Because LGBT rights are human rights, and human rights are the business of trade unions.

en,rudy de leeuwCombating discrimination is a trade union fight

As well as tackling social and economic inequalities, it is the task of trade unions to carry on the fight against homophobia and discrimination due to sexual orientation in the workplace and beyond. Because as I have said, it is our role in society to care for the welfare and wellbeing of everyone. The fight against discrimination on grounds of sexual orientation involves two important trade union principles: emancipation and the solidarity of employees of both sexes.

We in the trade union movement are particularly proud of achievements for which we have fought hard, such as equality between women and men, living together, sexual freedom, the right to abortion, etc.  And this hard fight has been delivered on several fronts, given that sexual freedom to a great extent depends on the social, political, legal and cultural context. Just think of the sexual revolution of the 1960s, which ensured that sex was no longer seen only in terms of reproduction. Heterosexuality was until then the norm from which you simply couldn’t depart. And adultery - in particular by women - was dealt with by law. With the sexual revolution equality between women and men was encouraged and living together was regarded as acceptable. This movement had legal and institutional consequences.

But in practice there is still a long way to go

Socially recommended roles and discriminating conduct persist. Heterosexuality remains the norm in relationships. All too often the discussion about homosexuality is purely theoretical, and the practical aspects are left unmentioned. As long as this discussion takes place, as long as there are prejudices and as long as discrimination is not overcome (in theory and in practice), the trade union movement will fulfil its social role and take action where necessary.

I close with ten practical action points presented by the European Trade Union Confederation and supported by the ABVV - FGTB. I urge all trade unionists present to recommend these action points within their own trade union movement.

1. Make people in your trade union aware that under EU legislation sexual orientation is one of the grounds for non-discrimination and that LGBT rights must consequently specifically be supported by your trade union.
2. Ensure that the leaders in your trade union commit to working for LGBT equality.
3. Establish policy rules for LGBT rights in the workplace and add this area to your trade union’s equality policy, for example to tackle intimidation and harassment in the workplace.
4. Try to recruit and organise LGBT people in the trade union. Make LGBT members visible at every level in the trade union and encourage their participation.
5. Set up an LGBT network and group in your trade union to bring LGBT people together, so that they can help the trade union to develop rules, procedures and practices to promote equality.
6. Provide the resources for a newsletter, e-mails and website to publicise the trade union role in working for more equality for LGBT people. Organise seminars, workshops and conferences to make the work of your trade union in this area more widely known.
7. Mainstream LGBT questions in all areas of trade union work, so they are addressed in the decision-making bodies and in collective bargaining.
8. Ensure that LGBT rights and equality feature in your trade union’s training programmes. Give trade union representatives and negotiators training in LGBT rights.
9. Include LGBT rights in the workplace in the equality policy that you discuss with employers. The lives of LGBT employees can only be improved by tackling workplace discrimination and harassment together with employers.
10. Work as a partner with LGBT organisations and NGOs and organise campaigns and events together.

I repeat that combating discrimination is a trade union fight.

en,rudy de leeuwWe must carry this fight forward with as many partners as possible. Not just as trade unions in companies, but also as social partners in collective bargaining and the conclusion of collective labour agreements. Not just in Belgium, but elsewhere in Europe and the world. We must organise structurally to address the issues that LGBT workers experience, in Belgium together with the other trade unions, in Europe in collaboration with the European Trade Union Confederation and globally with the International Trade Union Confederation. In the International Labour Organization too - where employers, employees and governments sit together - we must ensure that the rights of LGBT workers throughout the world can be guaranteed in the same way.

Because combating homophobia and discrimination is not only a trade union fight. It is a fight which concerns everyone. It is a fight which concerns us all.

Strong together!

08/02/2013

40 union activists discuss 'The labour Unions and LGBT’S Rights'

On Thursday, August 1, 2013, union activists from Belgium, The Netherlands, France, Brazil, Germany, Italy, UK, Sweden, South Africa, Canada, Suriname, Turkey and the USA gathered during the World Outgames Human Rights Conference.

More about this historical meeting in the days to come.

On Fridy, August 2, 2013  Rudy De Leeuw, the president of the ABVV-FGBT adressed the conference. Read his speech here.


BBTK_1aug_2013_D32_7738.jpg


07/30/2013

Ontslag homofobe aartsbisschop in Kameroen

Rudy_Alice_Pascal_Persc_Radisson.jpg Rudy De Leeuw, Alice Nkom en Pascal De Bel op de persconferentie van de World Outgames. Foto Karina Brys

Vandaag heeft Mgr Simon-Victor Tonyé Bakot , de aartbisschop van Kameroen, ontslag genomen.  Dat zei Alice Nkom, mensenrechtenactiviste en advocate in Kameroen deze morgen  op de persconferentie van de World Outgames in Antwerpen. 

Volgens Alice Nkom is dit het rechtstreeks gevolg van de uitspraak van paus Franciscus dat niemand het recht heeft om te oordelen over homoseksuelen.

"Dit geeft nieuwe hoop aan de holebi's en transgenders in Kameroen" verklaarde ze. "Zij weten dat ze niet alleen staan, dat ik hier ben en dat jullie hier zijn voor hen." Ze kreeg daarbij ook de steun van ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw, die aankondigde dat hij de conferentie vrijdagmorgen zal toespreken.

Bakot was volgens Alice Nkom de belangrijkste gangmaker voor de homo- en transfobe campagnes in haar land.  Zo omschreef hij homoseksualiteit als  "beschamend, een respectloze kritiek op God die heeft gekozen om man en vrouw te creëren."  In december 2005 noemde hij homoseksualiteit een misdaad tegen de familie en het huwelijk.  Daarop publiceerden enkele Kameroenese kranten artikels over een 'homoseksuele maffia'  samen met een lijst van een aantal prominenten, waaronder ministers als 'bewijs' voor die bewering.

Onlangs werd Eric Lembembe, LHBT-activist in Kameroen, het slachtoffer van homofoob geweld en verloor daarbij het leven.

Alice Nkom zal morgen de mensenrechtenconferentie openen. Rudy De Leeuw spreekt vrijdagmorgen de conferentie toe. Donderdag 1 augustus modereert Pascal De Bel een debat met 9 vertegenwoordig(st)ers van buitenlandse vakbonden.

Bronnen: Alice Nkom, Camer.be, Ilga

Meer foto's van de persconferentie op de facebookpagina van Karina Brys.

07/12/2013

article in the national ABVV-FGTB-magazine

001.jpg

De Nieuwe Werker n°13, 12 juli 2013

"Het ABVV engageert zich als vakbond al langer voor de erkenning van de gelijkheid van de LGBT, op alle niveaus van de maatschappij", aldus Rudy De Leeuw. "Wij ondersteunen de eisen van de LGBT, in de eerste plaats wat betreft sociale rechten en arbeidsrechten. Het is dus met veel genoegen dat ik deelneem aan de conferentie van Antwerpen, een belangrijk evenement ter bevordering van deze rechten", stelt hij.
ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw spreekt de conferentie toe op vrijdag 2 augustus om 8u30.


rudy de leeuw, nl, fr, en,"La FGTB s'est engagée déjà depuis longtemps pour la  reconnaissance de l'égalité des LGBT, à tous les niveaux de la société" a déclaré Rudy De Leeuw. "Nous soutenons exigences de la communauté LGBT, principalement en termes de droits sociaux et de l'emploi. C'est donc avec grand plaisir que je prends part à la conférence d'Anvers, un événement important pour la promotion de ces droits", dit-il.
Rudy De Leeuw, président de la FGBT, prendra la parole vendredi le 2 Août à 8.30.


"The Socialist trade union ABVV-FGTB is committed as a union for some time now for the recognition of equality of LGBT at all levels of society", said Rudy De Leeuw. "We support the requirements of the LGBT, primarily in terms of social and employment rights. So it is with great pleasure that I take part in the conference of Antwerp wich is an important event for the promotion of these rights," he says.
Rudy De Leeuw, chairman of the ABVV-FGTB,  will address the conference on Friday, August 2nd at 8.30 am.

16:00 | Tags: rudy de leeuw, nl, fr, en | Permalink | Comments (0) |  Print |  Facebook | |

06/19/2013

Rudy De Leeuw neemt deel aan de World Outgames-conferentie over mensenrechten

Rudy De Leeuw_0001.jpg

Ce communiqué de presse en francais
This press release in English

ANTWERPEN, 13 juni 2013 – Bart Abeel, voorzitter van de raad van bestuur van de worldOutgames III, is verheugd de deelname te mogen aankondigen van Rudy De Leeuw, voorzitter van de Belgische socialistische vakbond ABVV-FGTB, die het woord zal nemen op de LGBT-mensenrechtenconferentie op vrijdag 2 augustus in Antwerpen.

“Het ABVV engageert zich als vakbond al langer voor de erkenning van de gelijkheid van de LGBT, op alle niveaus van de maatschappij”, aldus Rudy De Leeuw. “Wij ondersteunen de eisen van de LGBT, in de eerste plaats wat betreft sociale rechten en arbeidsrechten. Het is dus met veel genoegen dat ik deelneem aan de Conferentie van Antwerpen, een belangrijk evenement ter bevordering van deze rechten”, besluit hij.

Het ABVV-FGTB aarzelde niet om alle vakbondsnetwerken, niet enkel in België maar ook in Europa en de rest van de wereld te doen bijdragen, zodat talrijke vakbondsleden zich zouden inschrijven voor de Conferentie van Antwerpen. Via een speciaal panel zullen vakbondsleden trouwens nieuwe acties kunnen voorstellen ten gunste van de LGBT-werknemers.

De conferentie, die wordt voorgezeten door Tamara Adrian Hernandez (Venezuela) en Jean-Yves Duthel (Canada), vindt plaats op 31/07 en 1+2/08 in het Radisson Blu-hotel in Antwerpen. Er worden meer dan 300 deelnemers verwacht.