01/09/2015

Strijd tegen aids blijft prioritair voor ABVV

hiv

Cet article en français

1 december is sinds 1988 Wereldaidsdag. Niettegenstaande er vooruitgang is in de strijd tegen de ziekte (het aantal infecties is behoorlijk gedaald) en door de focus die momenteel op Ebola gericht is, dreigen aids en hiv enigszins naar de achtergrond verdrongen te worden.  Helaas, niet vergeten dat er nog elk jaar zo’n 2 miljoen nieuwe besmettingen zijn, waarbij een groot deel in Afrikaanse landen. Blijvend investeren in de strijd tegen aids is dan ook essentieel. 

Het ABVV heeft hiervan, samen met de Afrikaanse syndicale partners, al enkele jaren een van zijn prioritaire strijdpunten gemaakt via sensibiliserings- en preventieprojecten. Deze inspanningen worden verder gezet. In Zuid-Afrika en Kenia, twee van de felst door de epidemie getroffen landen op het Afrikaanse continent, blijven de vormingsprojecten, respectievelijk met de mijnwerkersvakbond NUM (partner van de AC) en de metaalvakbond (partner van ABVV Metaal), geactiveerd. Anderzijds is er ook het grensoverschrijdend project van UNI, de wereldfederatie van dienstenvakbonden, dat gesteund wordt door BBTK, waarbij een 16-tal Franstalige en Engelstalige Afrikaanse landen betrokken zijn. Hiv en aids hou je immers niet tegen aan de bedrijfspoort, noch aan de landsgrens. 

Onze Afrikaanse vakbondspartners hebben er dus alle belang bij ervaringen en technieken uit te wisselen om samen sterker te staan. ABVV helpt en stimuleert dit netwerk van vakbondsfederaties zo accuraat mogelijk. Het inschakelen van 'peer educators', vormingswerkers uit de risicogroep en vaak gerekruteerd uit een bedrijf of uit de vakbond zelf, levert zeer gunstige resultaten op. 

Voor de vakbond is het immers een zaak om leden en arbeiders te informeren over de realiteit van HIV en Aids, preventie, behandeling, discriminatie, enz. Ook dat is syndicaal werk! 

Bron: Echo, C. van Coppenolle

16:49 | Tags: hiv, nl | Permalink | Comments (0) |  Print |  Facebook | |

10/16/2014

ABVV over werken en hiv

nl,hivHet ABVV voert mee de strijd tegen discriminaties van seropositieven op het werk en op medisch vlak. De studiedienst van het ABVV werkte onderstaand kader uit.

 

Read more ...

15:53 | Tags: nl, hiv | Permalink | Comments (0) |  Print |  Facebook | |

11/28/2013

Hiv en discriminaties: BBTK werpt 10.000 brochures (mét condooms) in de strijd

BBTK_persbericht.pngMorgen voert de BBTK actie in het kader van de wereldaidsdag op zondag. Op vrijdag 29 november delen BBTK-militanten aan de bedrijven in totaal 10.000 informatieve folders uit. Ze bevatten antwoorden op een pak vragen rond mogelijke hiv-besmetting op het werk. Ons doel: mythes ontmaskeren en zo discriminaties tegen gaan. 

De strijd tegen de maatschappelijke stigmatisering van de seropositieve werknemers is hoogst noodzakelijk. Dat blijkt uit resultaten van recente enquêtes over de leefomstandigheden van mensen met HIV in België (SENSOA-Ugent, 2013 en Plateforme Prévention Sida, 2012). De helft van de ondervraagde personen zwijgen op het werk over hun seropositiviteit. 7 % kreeg problemen toen ze het vertelden: een geweigerde job of promotie of zelfs ontslag.

Nochtans bestaat er een juridisch kader om seropositieve werknemers te beschermen tegen discriminatie (bij aanwerving, of als reden voor een ontslag) en om hun privéleven en gezondheidstoestand te beschermen. Het plan is dat BBTK-afvaardigingen, onder meer zij die deelnemen aan deze actiedag, dit onderwerp op de agenda plaatsen van de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk. Zo kan er samen met de werkgever een stand van zaken worden opgemaakt.

Daarmee schakelt de BBTK zich ook in rond de doelstellingen van het hiv-plan die minister Onkelinx voorstelde.

Het goed informeren van de werknemers is een ideale manier om vooroordelen te bestrijden en de levenskwaliteit van hiv-patiënten te verbeteren. De 10.000 flyers hebben precies dat als doel: duidelijk te maken dat de kans op een hiv-besmetting op het werk zo goed als onbestaande is. Centraal in het voorkomen van een besmetting staat veilig vrijen… en dankzij de condooms bij de brochure is zelfs dat voorzien!

Overzicht van de acties:

Laakdal – Nike distributiecentrum

Contact: Stan Hens (NL), gewestelijk secretaris BBTK Kempen, +32 475 25 14 35 & Sonja Baeten (NL), afgevaardigde Nike, +32 474 40 12 29

Antwerpen acties in diverse bedrijven (oa: Voorzorg, Vivium, SNT Belgium, Onafhankelijk Ziekenfonds, PSA…)

Contact: Pascal De Bel (NL), gewestelijk secretaris BBTK Antwerpen, +32 475 69 46 93 & Patricia Van Goel (NL), BBTK-secretaris Antwerpen, +32 485 76 33 17

Brussel/Evere – Hoofdzetel Carrefour – 6u en 9u

contact: Valerie Van Walleghem, secretaris BBTK Brussel +32 473 81 29 65

Brussel – KBC – Grote markt Brussel – 7u-9u

contact: Michel Dekeukeleire (FR), afgevaardigde, +32 494 57 55 10 & Yves Flamand (FR), BBTK-secretaris, +32 473 97 42 38

11/14/2013

Listen to the speech of Rudy De Leeuw

Rudy De Leeuw, the president of the socialist union ABVV-FGTB gave a speech during the Human Rights Conference at the World Outgames on the 2th of august 2013.  This speech is historical. It gives perspectives on the struggle of LGBT people in the unions.It supports the efforts of trade unionists from all over the world to put the problems of LGBT on the agenda of every trade union. The speech was introduced by the co-chairman of the conference,  Jean-Yves Duthel. He expressed his thanks to union leader Pascal De Bel, who worked hard to make the conference a succes.

Listen to the speech. Click on the first, second or third part of the speech.

speech RDL_image_0001.jpgspeech RDL_image_0002.jpgspeech RDL_image_0003.jpg

 

 

 

 

 

Read the speech in English.

Lees de toespraak in het Nederlands.

 

 

08/11/2013

Antwerp Pride 2013

Antwerp Pride_2013_0001.jpgKarina Brys

 

en,fr,nlAtelier Tjap Pintoe

en,fr,nlSerge Geron


Antwerpen,
Saturday, August 10, 2013

 

 


00:02 | Tags: en, fr, nl | Permalink | Comments (0) |  Print |  Facebook | |

08/04/2013

Toespraak Rudy De Leeuw op WOGA Mensenrechtenconferentie

nl,rudy de leeuwThis article in English

Rudy De Leeuw is de eerste Belgische nationale vakbondsleider die een conferentie voor LGBT-rechten toesprak.  Hij is voorzitter van  ABVV - FGBT. Hij sprak de mensenrechtenconferentie van de World Outgames toe op vrijdag 2 augustus 2013.

Beste aanwezigen, beste vrienden,

Normaal gezien begin ik mijn toespraken met  de woorden ‘Beste kameraden’. Vandaag ligt  dat  enigszins anders daar ik mag spreken voor een heel divers publiek, dat niet  enkel bestaat  uit  syndicalisten of rode vakbondsmensen.
 
Toen ik de vraag kreeg om op deze mensenrechtenconferentie in het  kader van de World Out Games te spreken, heb ik meteen ja  gezegd. Want  het ABVV verdedigt  niet enkel zijn eigen leden in conflicten die zich afspelen op de werkvloer, noch vertegenwoordigen wij uitsluitend onze syndicalisten wanneer er onderhandelingen worden gevoerd. Als vakbond hebben wij de maatschappelijke opdracht  om zorg te dragen voor eenieder, om te waken over de werkomstandigheden van alle werknemers en bij uitbreiding het  welzijn van elk lid van onze maatschappij.
 
Maar ik vind het  tegelijkertijd ook een teken aan de wand dat  we moeten spreken  over  mensenrechten en een conferentie moeten organiseren, voor wat  uiteindelijk een evidentie zou moeten zijn.
 
De waarden van het  ABVV – het  algemeen Belgisch vakverbond of anders gezegd, de  socialistische vakbond – zijn de waarden die je in menig sociaal contract  terugvindt.  Solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie. Deze waarden zijn en blijven de rode draad in onze doelstellingen en acties. Een democratische samenleving, waarbij de democratie verder reikt  dan  het  politieke niveau, is voor het  ABVV essentieel. Die democratie moet  ook toegepast  worden in  het  economische, sociale en culturele leven.
 
Burgers voelen zich goed, daar waar die waarden worden gerespecteerd. Ik hoef jullie niet  te duiden dat  er landen zijn waar mensen omwille van hun seksuele geaardheid, niet  de kansen krijgen om zich als  volwaardig mens te ontplooien. Waar zij bijgevolg niet volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Waar er van hen verwacht  wordt  hun identiteit  op te geven omdat  zij niet  beantwoorden aan wat  de samenleving van hen verwacht  in een welbepaalde sociale, culturele en  historische context. Wie zich niet  in overeenstemming met  deze voorschriften gedraagt, loopt  het risico slachtoffer te worden van discriminerend gedrag of vooroordelen. In zulke omstandigheden wordt  van hen niets minder gevraagd dan de eigen identiteit  op te geven. 

nl,rudy de leeuw

Vakbonden  vervullen  een  pioniersrol  bij  het verdedigen  van  mensenrechten 

Vakbondsrechten en de gelijkheid voor alle werknemers horen hierbij. Wij zetten ons daarom  tenvolle in voor respect  en een gelijke behandeling voor LGBT-werknemers. En als het  gaat  over discriminatie, laten we het  niet  bij woorden. Zo werd het  uitzendkantoor  Adecco in 2011 nog veroordeeld  wegens  discriminatie  omdat zij  “apartheidslijsten” gebruikten om autochtone en allochtone medewerkers te screenen. De vacatures  waarvoor enkel autochtone Belgen in aanmerking kwamen, werden gecodeerd als BBB. In de landbouwsector staat  BBB voor Blanc Bleu Belge, de benaming van een ‘zuiver’ Belgisch koeienras. Het  ABVV bracht  Adecco voor de rechtbank. Racisme in de uitzendsector kon niet  langer ontkend worden. 

En ook met  onze jaarlijkse Equal Pay Day klagen wij de nog steeds bestaande ongelijke  behandeling tussen vrouwen en mannen op de werkvloer aan. Door deze acties wegen wij  op de  politieke besluitvorming, niet  zelden zonder resultaat. 
 
De werkvloer is de natuurlijke habitat van de vakbondsman

Ik  ga jullie zo vroeg op de ochtend  niet om de oren slaan met veel cijfers en wetenschappelijke verklaringen, maar ik  heb wel enkele  lijstjes die ik  jullie niet wil onthouden. Wat is de situatie op de werkvloer? Als vakbond worden wij meermaals geconfronteerd met  – soms  schrijnende – verhalen van werknemers die omwille van hun  seksuele geaardheid het  slachtoffer zijn van discriminatie, van onrechtmatig ontslag, van pesterijen… Vaak wordt  niet  uitgesproken dat  het  omwille van die geaardheid is, maar onderhuids is het  voor  het  slachtoffer en zijn omgeving duidelijk dat  de oorzaak ligt  bij het  feit  dat  zij iemand liefhebben die toevallig van hetzelfde geslacht is. Want  daar gaat  het  toch om. Wie je liefhebt, zou voor anderen  nooit  een reden mogen zijn om je als mindere persoon te behandelen.
 
Dat  werknemers wegens hun seksuele geaardheid en genderidentiteit  gediscrimineerd worden, is een vaststaand gegeven.

nl,rudy de leeuwLGBT‐ers worden
1. of ontslagen,
2. en/of gediscrimineerd bij promotie of opleidingskansen,
3. en/of vaak geweigerd voor een job. Zoals het  geval van het  uitzendkantoor dat  de kandidaat  aanraadt  om ‘zijn homoseksualiteit  niet  ter sprake te brengen bij het  onderhoud met  de  onderneming‘ of het  geval waar het  interimcontract  al na  één dag werd beëindigd nadat  de  interimkracht  zijn seksuele geaardheid aan een collega  had onthuld.
 
LGBT‐ers  zijn
1. vaak bang om voor hun geaardheid uit  te komen en verzwijgen dit  uit  schrik voor  discriminatie en pesterijen.  Die schrik brengt  met  zich mee dat  zij een groot  gevoel van onbehagen ervaren en elke situatie vermijden waarin hun geaardheid voor discriminatie kan  zorgen. 
2. zij zijn terughoudend om hier openlijk voor uit te komen,
3. zijn vaak het  slachtoffer van homofobe intimidaties en pesterijen,
4. ondergaan verbaal en zelfs fysiek geweld,
5. en ervaren niet  zelden intimidatie, vijandig of agressief gedrag.
 
Seksuele geaardheid heeft  ook een impact  op het  uittekenen van de loopbaan: kiezen voor een werk,  een bepaalde sector of een bedrijf dat  gekend staat  als ‘holebivriendelijk’  of zelfstandige  worden om te ontsnappen aan homofobie.
 
Dit  zorgt  ervoor dat  LGBT-ers  minder positief staan tegenover hun werksituatie dan  hun  heterocollega’s.  Een homofoob klimaat  kan leiden tot  meer stress omdat  werknemers permanent  met  een ‘low profile’ moeten bewegen, maar daarnaast  100% moeten presteren. 
 
Wanneer je voortdurend strategieën moet ontwikkelen om te vermijden dat je geaardheid wordt onthuld, heb je nog weinig vrijheid om je als werknemer goed te voelen in je vel. Wanneer  je niet zoals andere collega’s kan meepraten over je gezin, omdat je schrik hebt dat je wordt ‘ontmaskerd’, heb je nog weinig vrijheid om je goed in je vel te voelen.  Wanneer je je anders moet gedragen dan je bent,  heb  je geen  vrijheid  meer om je goed  te voelen in je vel. 

Onze afgevaardigden in de bedrijven zijn het  best  geplaatst  om collega’s hierin te  ondersteunen
 
Uit  cijfers van de laatste EU LGBT Survey van het  ‘Bureau van de Europese Unie voor de  Grondrechten’, bleek dat  35% van de ondervraagde Belgische respondenten aangeeft  in 2012 het  slachtoffer te zijn geweest  van discriminatie op basis van zijn/haar seksuele  geaardheid. Maar amper 12% gaf aan melding te doen van dergelijke incidenten. In de meeste  gevallen “omdat  het  toch niets zou uitmaken”. Deze cijfers tonen aan dat  het  van enorm belang is te werken aan sensibilisering en dat  extra  inspanningen nodig zijn om slachtoffers van discriminatie aan te moedigen toch melding te doen.  Ondanks het  feit  dat  er een wettelijk kader is, leert  de praktijk ons dus dat  dit  niet  volstaat. 
 
Onze afgevaardigden in de bedrijven zijn het  best  geplaatst  om collega’s hierin te  ondersteunen. Daarvoor kunnen zij rekenen op gespecialiseerde diensten binnen de vakbond zoals  onze diversiteitsconsulenten, onze juridische diensten, onze studiediensten die  adviezen  en  aanbevelingen formuleren en de  vormingsinstituten  die  onze afgevaardigden wapenen met  alle  middelen die zij nodig hebben. 
 
Naast  de antidiscriminatiewet is de  antipestwet  één van die wettelijke middelen waarop men zich  als werknemer kan beroepen en waar vakbonden een actieve rol kunnen vervullen. Werkgevers worden hiermee verplicht  een beleid te ontwikkelen tegen ongewenst  gedrag. Om zulk gedrag te voorkomen en  om te stoppen indien het  zich voordoet.

nl,rudy de leeuw

Wanneer wij op de hoogte zijn van een geval van geweld, pesterijen of ongewenst  seksueel gedrag, is  het  in de eerste plaats belangrijk dat  in de afgevaardigde een vertrouwenspersoon kan worden  gevonden. Onze afgevaardigden zijn zich bewust  van het  feit  dat  melding maken van pesterijen op basis van seksuele geaardheid belangrijk is. Want  zolang deze feiten verborgen blijven en er  bijgevolg niet  tegen kan opgetreden worden, blijft  deze discriminatie ook bestaan. Het  gebruik van de antipestwet, is dan ook een vorm van actie, een vorm van verzet  tegen ongelijkheid.
 
Discriminatie op de arbeidsmarkt  is een ernstig probleem. De omvang en hardnekkigheid ervan zijn ruim academisch gedocumenteerd en de juridische aanpak werd in de loop der jaren aangepast. De verschillende overheden werken aan een effectieve aanpak waarin de vakbonden als betrokken partner  actief meewerken. 

Het  is een noodzaak dat  vakbonden hun acties voor meer gelijkheid en niet-discriminatie uitbreiden tot  LGBT ‐werknemers.  Maar in onze strijd tegen discriminatie worden wij vaak geconfronteerd met  de grijze zones. Directe  discriminatie ‐  waar het  duidelijk is dat  je bijv. omwille  van je geaardheid wordt uitgesloten van promotie ‐  is juridisch gezien klaar en duidelijk en daar  staat  dan ook een concrete maatregel tegenover. 
Indirecte discriminatie, daarentegen, is moeilijker aan te pakken maar daarom niet  minder  discriminerend. Hoe reageer je bijv. wanneer je in een sollicitatieprocedure geconfronteerd wordt  met psychologische testen die allemaal uitgaan van heterokoppels. Een LGBT-kandidaat  kan zich moeilijker identificeren met  de voorbeelden en loopt  het  risico een minder goede score te halen. De kandidaat  die hiermee geconfronteerd wordt, zal zelden reageren en wijzen op dit  probleem. 
 
Alle werknemers hebben het  recht  om beschermd te worden en dat  is onze taak. Want  LGBT-rechten  zijn mensenrechten en mensenrechten zijn een zaak van de vakbonden. 
 
nl,rudy de leeuwDe  strijd tegen discriminatie is een syndicale strijd

Naast  sociale en economische ongelijkheden aanpakken, is het  de taak van de vakbond om de strijd te  voeren tegen homofobie, tegen discriminatie omwille van seksuele geaardheid op  de werkvloer én  daarbuiten. Want  zoals ik daarnet  al zei is het  onze maatschappelijke taak om te zorgen voor het  welzijn en welbevinden van eenieder. Bij de strijd tegen discriminatie omwille van seksuele geaardheid gaat  het  om twee belangrijke syndicale aandachtspunten: de emancipatie en de eenheid van de werknemers en werkneemsters.
 
Als vakbeweging zijn wij bijzonder gehecht  aan verworvenheden waarvoor harde strijd is geleverd, zoals de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, het  gemengd samenleven, de seksuele vrijheid, het  recht  op abortus …  En die harde strijd werd geleverd op verschillende fronten aangezien seksuele  vrijheid in belangrijke  mate samen gaat met  de sociale, politieke, juridische en culturele context. Denk maar aan de seksuele  revolutie van de jaren zestig die ervoor zorgde dat  seks niet  louter enkel nog bekeken werd in  functie van voortplanting. Heteroseksualiteit  was tot  dan toe de norm waar niet  van mocht  worden  afgeweken.  En  overspel – en vooral van de vrouw – werd juridisch aangepakt.  Met  de seksuele revolutie werd gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderd en het  gemengd  samenleven als aanvaardbaar beschouwd. Deze bewegingen hadden institutionele en juridische  gevolgen.
 
Maar in de praktijk is  er nog een lange weg af te leggen
 
Sociaal  aanbevolen  rolpatronen  en  discriminerend  gedrag  blijft  voorbestaan.  Heteroseksualiteit  blijft  nog steeds de norm voor een relatie. Nog te vaak blijkt  de discussie over homoseksualiteit louter theoretisch en blijft  de praktijk achterwege. Zolang deze discussie wordt  gevoerd, zolang er vooroordelen zijn en zolang discriminaties niet  zijn weggewerkt  (in de theorie én in praktijk), zal de vakbeweging zijn maatschappelijke rol opnemen  en wanneer nodig actie voeren. 
 
Ik besluit  met  10 concrete actiepunten die het  Europees Vakverbond voorlegt  en die het  ABVV  onderschrijft. Aan alle syndicalisten in de zaal raad ik aan deze actiepunten ook aan te bevelen binnen  de eigen vakbeweging. 

1. Maak mensen  in je vakbond ervan bewust dat seksuele geaardheid volgens de EU- wetgeving één van de niet‐discriminatiegronden  is en dat  LGBT-  rechten bijgevolg specifiek bij je  vakbond moeten worden bevorderd.
2. Zorg dat  de leidinggevenden in je vakbond zich ertoe  verbinden om LGBT-gelijkheid na  te streven.
3. Stel beleidsregels  over LGBT-rechten  op de werkplek op en voeg dit  thema  toe aan het  gelijkheidsbeleid van je vakbond, bijvoorbeeld om intimidaties en pesterijen op de werkplek  tegen te gaan.
4. Streef  naar  aanwerving en organisatie van LGBT-ers  in de vakbond. Maak  LGBT-leden op elk vakbondsniveau zichtbaar en laat  ze participeren.
5. Zet  in je vakbond een LGBT-netwerk  en groep op om  LGBT-ers  samen te brengen, zodat  zij de vakbond kunnen helpen om regels, procedures en praktijken voor meer gelijkheid te  ontwikkelen.
6. Voorzie middelen voor een nieuwsbrief,  e-mailing  en website  om de rol van de vakbond  voor meer gelijkheid  voor LGBT-ers bekend  te  maken.  Organiseer seminaries, workshops en conferenties om het  werk van je vakbond op dit  domein meer bekendheid te  geven.
7. Plaats LGBT-kwesties  centraal op alle domeinen van het  vakbondswerk, zodat  ze aan bod komen in de beslissingsorganen en bij collectieve  onderhandelingen.
8. Zorg dat  LGBT-rechten  en -gelijkheid voorkomen in de opleidingsprogramma’s  van je vakbond. Geef vakbondsafgevaardigden en onderhandelaars een opleiding over LGBT-rechten. 
9. Neem  LGBT-rechten  op de werkplek op in het  gelijkheidsbeleid dat  je bespreekt  met de werkgevers. Het  leven van LGBT-werknemers  kan slechts worden verbeterd door samen met  de  werkgevers discriminatie en pesterijen op de werkvloer aan te pakken.
10. Werk als partner samen met  LGBT-organisaties  en NGO’s  en organiseer samen campagnes en evenementen.
 
nl,rudy de leeuwIk herhaal dat de strijd tegen discriminatie, een syndicale strijd is.

Deze strijd moeten we voeren met  zoveel mogelijk partners. Niet  enkel als vakbonden in de bedrijven,  maar ook als sociale gesprekspartners bij het  voeren van onderhandelingen en het  afsluiten van cao’s. Niet  enkel in België, maar ook elders in Europa  en de wereld. Wij moeten ons rond de problematiek die de LGBT-werknemers  ervaren, in België verder  structureel organiseren samen met  de andere vakbonden,  in Europa  in samenwerking met  het  Europees Vakverbond en het  Internationaal Vakverbond op mondiale schaal. Ook in de Internationale  Arbeidsorganisatie  –  waar  werknemers,  werkgevers  én  regeringen samenzitten moeten wij er op toezien dat  de rechten van LGBT-werknemers  overal ter wereld op eenzelfde manier kunnen worden gegarandeerd. 
 
Want  de strijd tegen homofobie en discriminatie is niet  enkel een syndicale strijd. Het  is een strijd die iedereen aangaat. Het  is een strijd die ons allen aangaat.
 
Samen sterk!

07/30/2013

Ontslag homofobe aartsbisschop in Kameroen

Rudy_Alice_Pascal_Persc_Radisson.jpg Rudy De Leeuw, Alice Nkom en Pascal De Bel op de persconferentie van de World Outgames. Foto Karina Brys

Vandaag heeft Mgr Simon-Victor Tonyé Bakot , de aartbisschop van Kameroen, ontslag genomen.  Dat zei Alice Nkom, mensenrechtenactiviste en advocate in Kameroen deze morgen  op de persconferentie van de World Outgames in Antwerpen. 

Volgens Alice Nkom is dit het rechtstreeks gevolg van de uitspraak van paus Franciscus dat niemand het recht heeft om te oordelen over homoseksuelen.

"Dit geeft nieuwe hoop aan de holebi's en transgenders in Kameroen" verklaarde ze. "Zij weten dat ze niet alleen staan, dat ik hier ben en dat jullie hier zijn voor hen." Ze kreeg daarbij ook de steun van ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw, die aankondigde dat hij de conferentie vrijdagmorgen zal toespreken.

Bakot was volgens Alice Nkom de belangrijkste gangmaker voor de homo- en transfobe campagnes in haar land.  Zo omschreef hij homoseksualiteit als  "beschamend, een respectloze kritiek op God die heeft gekozen om man en vrouw te creëren."  In december 2005 noemde hij homoseksualiteit een misdaad tegen de familie en het huwelijk.  Daarop publiceerden enkele Kameroenese kranten artikels over een 'homoseksuele maffia'  samen met een lijst van een aantal prominenten, waaronder ministers als 'bewijs' voor die bewering.

Onlangs werd Eric Lembembe, LHBT-activist in Kameroen, het slachtoffer van homofoob geweld en verloor daarbij het leven.

Alice Nkom zal morgen de mensenrechtenconferentie openen. Rudy De Leeuw spreekt vrijdagmorgen de conferentie toe. Donderdag 1 augustus modereert Pascal De Bel een debat met 9 vertegenwoordig(st)ers van buitenlandse vakbonden.

Bronnen: Alice Nkom, Camer.be, Ilga

Meer foto's van de persconferentie op de facebookpagina van Karina Brys.

07/28/2013

Een handige brochure

Cet article en français

Koffiepauze. onder collega’s praat je over koetjes en kalfjes, over het voorbije weekend, over de kinderen. plots vraagt een van je collega’s lachend aan X: “en jij, wanneer ga jij trouwen?”. X antwoordt niet, hij staat bekend als verlegen, ja zelfs gesloten (introvert?). een collega oppert: “Hij wil zich niet binden, maar blijft liever als een puber achter de meisjes aan zitten!”. iedereen lacht. “Misschien wil hij geen vrouw, maar is het de ‘andere kant’ die hem aantrekt! Opgelet, mannen, ga niet met je kont naar hem toe staan!” voegt een ander er grappend aan toe. iedereen barst in lachten uit…

U las een situatieschets uit de brochure Weg met Homofobie!, gerealiseerd door de diversiteitscel van ABVV Brussel.  Het is een van de concrete stappen die de socialistische vakbond zet in haar strijd tegen homofobie.  Algemeen Secretaris Philippe Van Muylder (foto) legt in zijn inleiding uit waarom het ABVV daar belang aan hecht.

Philippe Van Muylder_ABVV_0001.jpgWerkloosheid leidt tot discriminatie

In Brussel, waar enorme werkloosheid heerst en de concurrentie voor de beschikbare banen groot is, worden de mensen die traditioneel het kwetsbaarst zijn op de arbeidsmarkt ook het hardst getroffen door discriminerende praktijken. En dan hebben we het over de jongeren, de laaggeschoolden, de personen 'van buitenlandse afkomst', de oudere werknemers, de vrouwen... Doordat de banen die voor Brusselaars toegankelijk zijn zo schaars zijn, ontstaat er een beperkende en normatieve visie op de werknemer waarbij bepaalde, veronderstelde of reële 'kenmerken'... echte redenen tot discriminatie gaan vormen.

Het valt niet te betwisten dat ook homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (holebi's) ongeacht hun beroep, hun cultuur, hun sociaaleconomische positie, vandaag bij aanwerving of op de werkvloer slachtoffer zijn van beledigingen en discriminerend gedrag, zowel vanwege sommige directies als vanwege sommige collega's...

ABVV-Brussel is sterk gehecht aan waarden als verdraagzaamheid en vrije meningsuiting en verdedigt de gelijkheid van allen op de werkvloer. Onze vakbond bestrijdt de vooroordelen die een normatieve visie op seksualiteit uitdragen en verwerpt elke vorm van ongelijke behandeling of het aan de kant schuiven van werknemers of werkneemsters op grond van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit.

onze organisatie staat de eenheid en de emancipatie van alle werkneemster en werknemers voor. Onze eerste zorg is hen te verenigen in collectieve actie voor betere leef- en arbeidsomstandigheden voor allen.

nlStrijden tegen discriminatie in een ultraliberale context

Discriminatie kan niet los gezien worden van de globale context van ongelijke krachtsverhoudingen die kenmerkend zijn voor ons economisch stelsel. Het diversiteitsbeleid maakt dan ook deel uit van de structurele maatregelen die nodig zijn om de kwalijke gevolgen van een ultraliberaal systeem te bestrijden waardoor de rijkdom ongelijk verdeeld wordt. Emancipatie van traditioneel gediscrimineerde groepen verloopt via de toegang tot werk, maar vergt ook dat hen een gelijke behandeling wordt gewaarborgd in andere domeinen van het maat- schappelijk leven zoals onderwijs en opleiding, huisvesting, collectieve voorzieningen, gezondheid.

Grotere werkloosheid = grotere concurrentie tussen werknemers

nlHet gaat hier wel degelijk om een systeem dat de werknemers tegen elkaar uitspeelt. discriminatie is ontegensprekelijk één van de oorzaken van de werkloosheid en van de onzekere beroepssituatie waarin veel werknemers zich bevinden. deze discriminatie komt bovendien nog sterker tot uiting als er grote werkloosheid heerst: er is een verhoogde concurrentie tussen werknemers om aan werk te geraken en door discriminerend gedrag wordt de positie van bepaalde categorieën werknemers op de arbeidsmarkt verzwakt (“de homoseksuelen”, “de personen met een handicap”, “de vrouwen”, “de mensen van buitenlandse afkomst”, “de oudere werknemers”, enz.).  Moeilijke omstandigheden op de arbeidsmarkt werken zo een restrictieve en normatieve visie in de hand waarbij sommige echte of veronderstelde “kenmerken” redenen tot discriminatie worden.

ABVV-Brussel verwerpt elke naturaliserende visie op de seksuele geaardheid en de genderidentiteit. Ze verdedigt het recht van elk mens om zijn seksualiteit vrij te beleven, met respect voor de vrijheid en de integriteit van de ander, en komt op voor de ontvoogding van allen uit de overheersing tussen genders en  vormen van seksualiteit.

De solidariteit versterken

De syndicale beweging is per definitie een inclusieve beweging: deze integratie gebeurt via economische en sociale integratie, via het werk dus.  In de krachtsverhoudingen met de werkgevers en vooral de kapitaalbezitters, is het voor de vakbond belangrijk dat de grootst mogelijke eenheid heerst onder de werknemers, ondanks de veelheid van culturen, identiteiten en origines. Zo hebben de werknemers natuurlijk meer macht tegenover de werkgever. discriminatie verdeelt en breekt de solidariteit, terwijl verenigde werknemers beter in staat zijn hun belangen bij de directie te verdedigen. solidariteit onder de werknemers is dan ook een essentieel syndicaal middel om het doel te bereiken.

nlIedereen wordt er beter van

Bovendien kunnen sommige eisen van bepaalde groepen betere arbeidsvoorwaarden voor allen opleveren. door op te komen voor diversiteit, is de kans groter dat allerhande noden voor alle werknemers gelenigd raken. de problemen waarmee die groepen op het werk te maken krijgen, zijn vaak ook problemen voor andere personeelsleden, bijvoorbeeld dat naast zwangerschapsverlof ook verlof voor de man mogelijk is

Iedereen is welkom bij het ABVV

Het gaat vaak om belemmeringen die al lang bestaan in het bedrijf en die op de agenda  van de ondernemingsraad of van het CPBW geplaatst moeten worden. Tenslotte moet het alle werknemers verontrusten dat sommige groepen uit de arbeidsmarkt worden gesloten of in minderwaardige statuten worden gehouden, want uiteindelijk lopen ze allen het gevaar dat hun arbeidsvoorwaarden verslechteren. Bij ABVV-Brussel zijn alle werknemers en werkneemsters welkom en worden ze allen gerespecteerd. Ze hebben allen hun eigen  aard, ze zijn allen verschillend, maar onze eerste zorg is hen te  verenigen in collectieve actie voor betere leef- en arbeidsomstandigheden voor allen.

nlDe brochure geeft een aantal mogelijke gevallen van discriminatie op de werkvloer. Je krijgt ook een overzicht van de De evolutie op Europees vlak en een overzicht van de wettelijke evolutie. Je leest concreet wat je kan doen op de werkvloer: discriminatie en ongelijke behandeling voorkomen,  handelen in geval van discriminatie,  een diversiteitsplan opstellen.  De twee belangrijkste wetten worden toegelicht: de wet van 2007 tegen discriminatie en de wet tegen pesten. De brochure bevat ook een overzicht van nuttige adressen en publicaties.

De brochure is uitgegeven in beide landstalen en wordt verspreid op de mensenrechtenconferentie aan de infostand van het ABVV.  Je kan ze ook bestellen door een mailtje te sturen naar Pascal De Bel, Gewestelijk Secretaris van BBTK Antwerpen: PDeBel@bbtk-abvv.be

17:09 | Tags: nl | Permalink | Comments (0) |  Print |  Facebook | |

07/12/2013

article in the national ABVV-FGTB-magazine

001.jpg

De Nieuwe Werker n°13, 12 juli 2013

"Het ABVV engageert zich als vakbond al langer voor de erkenning van de gelijkheid van de LGBT, op alle niveaus van de maatschappij", aldus Rudy De Leeuw. "Wij ondersteunen de eisen van de LGBT, in de eerste plaats wat betreft sociale rechten en arbeidsrechten. Het is dus met veel genoegen dat ik deelneem aan de conferentie van Antwerpen, een belangrijk evenement ter bevordering van deze rechten", stelt hij.
ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw spreekt de conferentie toe op vrijdag 2 augustus om 8u30.


rudy de leeuw, nl, fr, en,"La FGTB s'est engagée déjà depuis longtemps pour la  reconnaissance de l'égalité des LGBT, à tous les niveaux de la société" a déclaré Rudy De Leeuw. "Nous soutenons exigences de la communauté LGBT, principalement en termes de droits sociaux et de l'emploi. C'est donc avec grand plaisir que je prends part à la conférence d'Anvers, un événement important pour la promotion de ces droits", dit-il.
Rudy De Leeuw, président de la FGBT, prendra la parole vendredi le 2 Août à 8.30.


"The Socialist trade union ABVV-FGTB is committed as a union for some time now for the recognition of equality of LGBT at all levels of society", said Rudy De Leeuw. "We support the requirements of the LGBT, primarily in terms of social and employment rights. So it is with great pleasure that I take part in the conference of Antwerp wich is an important event for the promotion of these rights," he says.
Rudy De Leeuw, chairman of the ABVV-FGTB,  will address the conference on Friday, August 2nd at 8.30 am.

16:00 | Tags: rudy de leeuw, nl, fr, en | Permalink | Comments (0) |  Print |  Facebook | |

06/26/2013

"Een vakbond die het opneemt voor holebi's krijgt daar ook iets voor terug"

Woga_Hilton_26juni2013_1011382_1.jpgCet article en Français

Dinsdag 25 juni organiseerde WOGA een persconferentie in het Antwerpse Hilton.  Veel schoon volk, waaronder de sponsors van het evenement. Van links naar rechts op de foto:  Jean-Yves Duthel (Co-voorzitter), Ivan Denis (atleet en ambassadeur van de Games), Bart Abeel (voorzitter), Hilde Vernaillen (CEO  van hoofdsponsor P&V verzekeringen) Dirk Brossé (componist van de officiële hymne) en Pascal De Bel (BBTK-secretaris Antwerpen)  In de persmap zat ook onderstaande verklaring van Pascal De Bel.

Vakbondsrechten zijn mensenrechten. De rechten van holebi's en transgenders zijn mensenrechten.  Het eerste zou geen voorwerp van discussie meer mogen zijn. Het principe dat vakbondsrechten mensenrechten zijn is opgenomen in tal van nationale en internationale documenten, te beginnen met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948. Maar net zoals holebi- en transgenderrechten zijn de syndicale vrijheden een blijvend voorwerp van strijd. In tijden van crisis liggen de vakbonden meer onder vuur dan anders.

De holebi- en transgenderbeweging stond in 1948 nog niet sterk genoeg om ook die rechten in de universele verklaring te laten opnemen.  Het besef dat ook dit onvervreemdbare rechten zijn drong intussen door tot de publieke opinie en ook tot de syndicale wereld.  Zuid-Afrika is totnogtoe het enige land waar die rechten ook in de grondwet zijn opgenomen. In vele andere landen werd het huwelijk opengesteld voor koppels van hetzelfde geslacht.

In 2006 werd op een vergadering in de Indonesische stad Yogyakarta een verklaring opgesteld door 29 internationale mensenrechtenorganisaties die nu bekend staat als de Yogyakarta-beginselen.  Het document bevat 29 principes, samen met richtlijnen en adviezen over de toepassing ervan en is bedoeld om de discriminatie van holebi's en transgenders tegen te gaan. Het wereldwijd realiseren van deze verklaring is nog niet voor morgen. Deze mensenrechtenconferentie naar aanleiding van de World Outgames  zal daar zeker toe bijdragen.

In 2007 voltrok zich een andere belangrijke doorbraak. Na een lange campagne door de vakbonden nam de International Labour Organisation, het orgaan van de Verenigde Naties dat de arbeidsomstandigheden bewaakt, nieuwe gegevens op in een rapport met betrekking tot discriminatie op de werkvloer op basis van seksuele oriëntatie.

pascal de bel,ivan denis,hilde vernaillenIn België staan we qua wetgeving vrij ver. De Europese richtlijnen rond antidiscriminatie zijn in ons land al langer omgezet in de nodige wetgeving. Ook via de non-discriminatie clausule, die normaal in het arbeidsreglement opgenomen moet zijn, kan menig syndicalist LGBT-rechten op de werkvloer verdedigen. Het ABVV heeft dit steeds – zonder veel ophef - ten volle gesteund.

De deelname van het ABVV aan de mensenrechtenconferentie van deze World Outgames is een nieuwe en belangrijke stap in dit proces.  Niet alleen om onze syndicale afgevaardigden rond het onderwerp te sensibiliseren, maar ook om aan holebi’s en transgenders duidelijk te maken dat ze 100% welkom zijn in onze organisatie en dat we met hun rechten bezig zijn. Een vakbond die te kennen geeft rond dit thema te willen werken zal daar ook iets voor terugkrijgen: de steun en belangstelling van vele holebi's en transgenders. Een vakbond die géén vragen krijgt van holebi's en  transgenders mag niet de fout maken daaruit te besluiten dat er op dat vlak geen discriminatie meer is. De conclusie moet zijn: alle arbeiders en bedienden, voor zover dat onderscheid nog bestaat, zijn welkom met hun vragen en problemen. 

Pascal De Bel
BBTK-ABVV
Gewest Antwerpen
25 juni 2013

Pascal De Bel modereert Panel 5

1 2 Next