10/16/2014

ABVV over werken en hiv

nl,hivHet ABVV voert mee de strijd tegen discriminaties van seropositieven op het werk en op medisch vlak. De studiedienst van het ABVV werkte onderstaand kader uit.

 


cet article en français

Het wettelijk kader en enkele vaststellingen

nl

Op internationaal vlak

Aanbeveling 200 van de IAO

Aanbeveling 200 van de IAO, die in juni door een tripartiete commissie werd aangenomen, is het eerste in het kader van de mensenrechten m.b.t. HIV/aids in de arbeidssfeer.  Alle werknemers vallen eronder, zowel die van de privé- als van de openbare sector, met inbegrip van stagiairs, vrijwilligers en werkzoekenden.

Bedoeling is de integratie van seropositieven in hun werkplaats te bevorderen en discriminaties bij aanwerving tegen te gaan. Werknemers die drager zij van het aidsvirus of een HIV-gerelateerde ziekte hebben, moeten hun werk kunnen blijven doen zolang ze daar medisch gezien toe in staat zijn en ze moeten aanspraak kunnen maken op een redelijke aanpassing van hun werkvoorwaarden.

In België

Welzijnswet van 4 augustus 1996

De preventieadviseur of arbeidsgeneesheer informeert de werkgever over de geschiktheid, de voorwaardelijke geschiktheid (aangepast werk) of de ongeschiktheid van de werknemer om zijn functie uit te voeren.  Hij is onafhankelijk en door het beroepsgeheim gebonden.  Hij maakt in geen geval een diagnose bekent, noch aan de werkgever noch aan de human resources.

Negatief punt: heel wat externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (arbeidsgeneeskunde) maken deel uit van grote groepen met dezelfde naam die tevens instaan voor het sociaal secretariaat (human resources).  Dit is verwarrend en wekt bij werknemers de vrees dat bepaalde cruciale gegevens i.v.m hun gezondheid en de eventuele aanpassing van hun werkpost bekend raken.

Wet-Mahoux van 18 januari 2003

Deze wet van betreffende het medisch onderzoek in het kader van arbeidsrelaties heeft betrekking op de werknemers en de sollicitanten.  Biologische testen, geneeskundige onderzoeken en mondelinge informatie-inzameling mogen enkel i.f.v. de huidige vaardigheden en de specifieke kenmerken van de te begeven job.  Krachtens dit principe is o.m. de opsporingstest van HIV verboden.

De ruimte voor uitzonderingen is uiterst beperkt. De procedure is streng en vertrouwelijk en kan enkel opgestart worden met de instemming van de werknemer.  In geval van uitzondering worden de testen enkel door de arbeidsgeneesheer aangevraagd en uitgevoerd.

De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007

In geval van een discriminerend bevonden ontslag voorziet de rechtsprocedure in de omkering van de bewijslast waarbij de werkgever dus moet aantonen dat er geen discriminatie was.

In geval van pesterijen op het werk die mogelijk verband houden met de gezondheidstoestand van de werknemer is het KB van 17 mei 2007 betreffende de preventie van psychosociale belasting door het werk van toepassing.

Hefbomen voor onze vertegenwoordigers in de onderneming

Werkhervatting en aanpassing van de werkplek

Onze vertegenwoordigers moeten het beleid van de werkgever op het vlak van de herinschakeling van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers nader bekijken. Hoe langer een werknemer wegblijft uit het bedrijf, hoe kleiner de kans op werkhervatting wordt.

Verzorgend en verplegend personeel

Werknemers in de zorgsector die op het werk blootgesteld kunnen worden aan het aidsvirus lopen geen enkel risico op besmetting als de algemeen geldende voorzorgsmaatregelen (handschoenen) genomen worden.

Soms worden die voorzorgsmaatregelen slecht gevolgd door de werknemers omdat ze aan te grote druk blootstaan.  Te korte termijnen, personeelstekort, onaangepaste werk- en beschermingsmiddelen kunnen bijvoorbeeld het verzorgend of verplegend personeel in gevaar brengen.  Grijpen naar een tritherapie (combinatie 3 antivirale middelen) na blootstelling wijst op een ontoelaatbare mislukking van het preventiebeleid van de werkgever.

Lees ook: BBTK werpt 10.000 brochures (mét condooms) in de strijd

 

15:53 | Tags: nl, hiv | Permalink | Comments (0) |  Print |  Facebook | |

The comments are closed.