08/11/2013

Antwerp Pride 2013

Antwerp Pride_2013_0001.jpgKarina Brys

 

en,fr,nlAtelier Tjap Pintoe

en,fr,nlSerge Geron


Antwerpen,
Saturday, August 10, 2013

 

 


00:02 | Tags: en, fr, nl | Permalink | Comments (0) |  Print |  Facebook | |

08/04/2013

Toespraak Rudy De Leeuw op WOGA Mensenrechtenconferentie

nl,rudy de leeuwThis article in English

Rudy De Leeuw is de eerste Belgische nationale vakbondsleider die een conferentie voor LGBT-rechten toesprak.  Hij is voorzitter van  ABVV - FGBT. Hij sprak de mensenrechtenconferentie van de World Outgames toe op vrijdag 2 augustus 2013.

Beste aanwezigen, beste vrienden,

Normaal gezien begin ik mijn toespraken met  de woorden ‘Beste kameraden’. Vandaag ligt  dat  enigszins anders daar ik mag spreken voor een heel divers publiek, dat niet  enkel bestaat  uit  syndicalisten of rode vakbondsmensen.
 
Toen ik de vraag kreeg om op deze mensenrechtenconferentie in het  kader van de World Out Games te spreken, heb ik meteen ja  gezegd. Want  het ABVV verdedigt  niet enkel zijn eigen leden in conflicten die zich afspelen op de werkvloer, noch vertegenwoordigen wij uitsluitend onze syndicalisten wanneer er onderhandelingen worden gevoerd. Als vakbond hebben wij de maatschappelijke opdracht  om zorg te dragen voor eenieder, om te waken over de werkomstandigheden van alle werknemers en bij uitbreiding het  welzijn van elk lid van onze maatschappij.
 
Maar ik vind het  tegelijkertijd ook een teken aan de wand dat  we moeten spreken  over  mensenrechten en een conferentie moeten organiseren, voor wat  uiteindelijk een evidentie zou moeten zijn.
 
De waarden van het  ABVV – het  algemeen Belgisch vakverbond of anders gezegd, de  socialistische vakbond – zijn de waarden die je in menig sociaal contract  terugvindt.  Solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie. Deze waarden zijn en blijven de rode draad in onze doelstellingen en acties. Een democratische samenleving, waarbij de democratie verder reikt  dan  het  politieke niveau, is voor het  ABVV essentieel. Die democratie moet  ook toegepast  worden in  het  economische, sociale en culturele leven.
 
Burgers voelen zich goed, daar waar die waarden worden gerespecteerd. Ik hoef jullie niet  te duiden dat  er landen zijn waar mensen omwille van hun seksuele geaardheid, niet  de kansen krijgen om zich als  volwaardig mens te ontplooien. Waar zij bijgevolg niet volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Waar er van hen verwacht  wordt  hun identiteit  op te geven omdat  zij niet  beantwoorden aan wat  de samenleving van hen verwacht  in een welbepaalde sociale, culturele en  historische context. Wie zich niet  in overeenstemming met  deze voorschriften gedraagt, loopt  het risico slachtoffer te worden van discriminerend gedrag of vooroordelen. In zulke omstandigheden wordt  van hen niets minder gevraagd dan de eigen identiteit  op te geven. 

nl,rudy de leeuw

Vakbonden  vervullen  een  pioniersrol  bij  het verdedigen  van  mensenrechten 

Vakbondsrechten en de gelijkheid voor alle werknemers horen hierbij. Wij zetten ons daarom  tenvolle in voor respect  en een gelijke behandeling voor LGBT-werknemers. En als het  gaat  over discriminatie, laten we het  niet  bij woorden. Zo werd het  uitzendkantoor  Adecco in 2011 nog veroordeeld  wegens  discriminatie  omdat zij  “apartheidslijsten” gebruikten om autochtone en allochtone medewerkers te screenen. De vacatures  waarvoor enkel autochtone Belgen in aanmerking kwamen, werden gecodeerd als BBB. In de landbouwsector staat  BBB voor Blanc Bleu Belge, de benaming van een ‘zuiver’ Belgisch koeienras. Het  ABVV bracht  Adecco voor de rechtbank. Racisme in de uitzendsector kon niet  langer ontkend worden. 

En ook met  onze jaarlijkse Equal Pay Day klagen wij de nog steeds bestaande ongelijke  behandeling tussen vrouwen en mannen op de werkvloer aan. Door deze acties wegen wij  op de  politieke besluitvorming, niet  zelden zonder resultaat. 
 
De werkvloer is de natuurlijke habitat van de vakbondsman

Ik  ga jullie zo vroeg op de ochtend  niet om de oren slaan met veel cijfers en wetenschappelijke verklaringen, maar ik  heb wel enkele  lijstjes die ik  jullie niet wil onthouden. Wat is de situatie op de werkvloer? Als vakbond worden wij meermaals geconfronteerd met  – soms  schrijnende – verhalen van werknemers die omwille van hun  seksuele geaardheid het  slachtoffer zijn van discriminatie, van onrechtmatig ontslag, van pesterijen… Vaak wordt  niet  uitgesproken dat  het  omwille van die geaardheid is, maar onderhuids is het  voor  het  slachtoffer en zijn omgeving duidelijk dat  de oorzaak ligt  bij het  feit  dat  zij iemand liefhebben die toevallig van hetzelfde geslacht is. Want  daar gaat  het  toch om. Wie je liefhebt, zou voor anderen  nooit  een reden mogen zijn om je als mindere persoon te behandelen.
 
Dat  werknemers wegens hun seksuele geaardheid en genderidentiteit  gediscrimineerd worden, is een vaststaand gegeven.

nl,rudy de leeuwLGBT‐ers worden
1. of ontslagen,
2. en/of gediscrimineerd bij promotie of opleidingskansen,
3. en/of vaak geweigerd voor een job. Zoals het  geval van het  uitzendkantoor dat  de kandidaat  aanraadt  om ‘zijn homoseksualiteit  niet  ter sprake te brengen bij het  onderhoud met  de  onderneming‘ of het  geval waar het  interimcontract  al na  één dag werd beëindigd nadat  de  interimkracht  zijn seksuele geaardheid aan een collega  had onthuld.
 
LGBT‐ers  zijn
1. vaak bang om voor hun geaardheid uit  te komen en verzwijgen dit  uit  schrik voor  discriminatie en pesterijen.  Die schrik brengt  met  zich mee dat  zij een groot  gevoel van onbehagen ervaren en elke situatie vermijden waarin hun geaardheid voor discriminatie kan  zorgen. 
2. zij zijn terughoudend om hier openlijk voor uit te komen,
3. zijn vaak het  slachtoffer van homofobe intimidaties en pesterijen,
4. ondergaan verbaal en zelfs fysiek geweld,
5. en ervaren niet  zelden intimidatie, vijandig of agressief gedrag.
 
Seksuele geaardheid heeft  ook een impact  op het  uittekenen van de loopbaan: kiezen voor een werk,  een bepaalde sector of een bedrijf dat  gekend staat  als ‘holebivriendelijk’  of zelfstandige  worden om te ontsnappen aan homofobie.
 
Dit  zorgt  ervoor dat  LGBT-ers  minder positief staan tegenover hun werksituatie dan  hun  heterocollega’s.  Een homofoob klimaat  kan leiden tot  meer stress omdat  werknemers permanent  met  een ‘low profile’ moeten bewegen, maar daarnaast  100% moeten presteren. 
 
Wanneer je voortdurend strategieën moet ontwikkelen om te vermijden dat je geaardheid wordt onthuld, heb je nog weinig vrijheid om je als werknemer goed te voelen in je vel. Wanneer  je niet zoals andere collega’s kan meepraten over je gezin, omdat je schrik hebt dat je wordt ‘ontmaskerd’, heb je nog weinig vrijheid om je goed in je vel te voelen.  Wanneer je je anders moet gedragen dan je bent,  heb  je geen  vrijheid  meer om je goed  te voelen in je vel. 

Onze afgevaardigden in de bedrijven zijn het  best  geplaatst  om collega’s hierin te  ondersteunen
 
Uit  cijfers van de laatste EU LGBT Survey van het  ‘Bureau van de Europese Unie voor de  Grondrechten’, bleek dat  35% van de ondervraagde Belgische respondenten aangeeft  in 2012 het  slachtoffer te zijn geweest  van discriminatie op basis van zijn/haar seksuele  geaardheid. Maar amper 12% gaf aan melding te doen van dergelijke incidenten. In de meeste  gevallen “omdat  het  toch niets zou uitmaken”. Deze cijfers tonen aan dat  het  van enorm belang is te werken aan sensibilisering en dat  extra  inspanningen nodig zijn om slachtoffers van discriminatie aan te moedigen toch melding te doen.  Ondanks het  feit  dat  er een wettelijk kader is, leert  de praktijk ons dus dat  dit  niet  volstaat. 
 
Onze afgevaardigden in de bedrijven zijn het  best  geplaatst  om collega’s hierin te  ondersteunen. Daarvoor kunnen zij rekenen op gespecialiseerde diensten binnen de vakbond zoals  onze diversiteitsconsulenten, onze juridische diensten, onze studiediensten die  adviezen  en  aanbevelingen formuleren en de  vormingsinstituten  die  onze afgevaardigden wapenen met  alle  middelen die zij nodig hebben. 
 
Naast  de antidiscriminatiewet is de  antipestwet  één van die wettelijke middelen waarop men zich  als werknemer kan beroepen en waar vakbonden een actieve rol kunnen vervullen. Werkgevers worden hiermee verplicht  een beleid te ontwikkelen tegen ongewenst  gedrag. Om zulk gedrag te voorkomen en  om te stoppen indien het  zich voordoet.

nl,rudy de leeuw

Wanneer wij op de hoogte zijn van een geval van geweld, pesterijen of ongewenst  seksueel gedrag, is  het  in de eerste plaats belangrijk dat  in de afgevaardigde een vertrouwenspersoon kan worden  gevonden. Onze afgevaardigden zijn zich bewust  van het  feit  dat  melding maken van pesterijen op basis van seksuele geaardheid belangrijk is. Want  zolang deze feiten verborgen blijven en er  bijgevolg niet  tegen kan opgetreden worden, blijft  deze discriminatie ook bestaan. Het  gebruik van de antipestwet, is dan ook een vorm van actie, een vorm van verzet  tegen ongelijkheid.
 
Discriminatie op de arbeidsmarkt  is een ernstig probleem. De omvang en hardnekkigheid ervan zijn ruim academisch gedocumenteerd en de juridische aanpak werd in de loop der jaren aangepast. De verschillende overheden werken aan een effectieve aanpak waarin de vakbonden als betrokken partner  actief meewerken. 

Het  is een noodzaak dat  vakbonden hun acties voor meer gelijkheid en niet-discriminatie uitbreiden tot  LGBT ‐werknemers.  Maar in onze strijd tegen discriminatie worden wij vaak geconfronteerd met  de grijze zones. Directe  discriminatie ‐  waar het  duidelijk is dat  je bijv. omwille  van je geaardheid wordt uitgesloten van promotie ‐  is juridisch gezien klaar en duidelijk en daar  staat  dan ook een concrete maatregel tegenover. 
Indirecte discriminatie, daarentegen, is moeilijker aan te pakken maar daarom niet  minder  discriminerend. Hoe reageer je bijv. wanneer je in een sollicitatieprocedure geconfronteerd wordt  met psychologische testen die allemaal uitgaan van heterokoppels. Een LGBT-kandidaat  kan zich moeilijker identificeren met  de voorbeelden en loopt  het  risico een minder goede score te halen. De kandidaat  die hiermee geconfronteerd wordt, zal zelden reageren en wijzen op dit  probleem. 
 
Alle werknemers hebben het  recht  om beschermd te worden en dat  is onze taak. Want  LGBT-rechten  zijn mensenrechten en mensenrechten zijn een zaak van de vakbonden. 
 
nl,rudy de leeuwDe  strijd tegen discriminatie is een syndicale strijd

Naast  sociale en economische ongelijkheden aanpakken, is het  de taak van de vakbond om de strijd te  voeren tegen homofobie, tegen discriminatie omwille van seksuele geaardheid op  de werkvloer én  daarbuiten. Want  zoals ik daarnet  al zei is het  onze maatschappelijke taak om te zorgen voor het  welzijn en welbevinden van eenieder. Bij de strijd tegen discriminatie omwille van seksuele geaardheid gaat  het  om twee belangrijke syndicale aandachtspunten: de emancipatie en de eenheid van de werknemers en werkneemsters.
 
Als vakbeweging zijn wij bijzonder gehecht  aan verworvenheden waarvoor harde strijd is geleverd, zoals de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, het  gemengd samenleven, de seksuele vrijheid, het  recht  op abortus …  En die harde strijd werd geleverd op verschillende fronten aangezien seksuele  vrijheid in belangrijke  mate samen gaat met  de sociale, politieke, juridische en culturele context. Denk maar aan de seksuele  revolutie van de jaren zestig die ervoor zorgde dat  seks niet  louter enkel nog bekeken werd in  functie van voortplanting. Heteroseksualiteit  was tot  dan toe de norm waar niet  van mocht  worden  afgeweken.  En  overspel – en vooral van de vrouw – werd juridisch aangepakt.  Met  de seksuele revolutie werd gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderd en het  gemengd  samenleven als aanvaardbaar beschouwd. Deze bewegingen hadden institutionele en juridische  gevolgen.
 
Maar in de praktijk is  er nog een lange weg af te leggen
 
Sociaal  aanbevolen  rolpatronen  en  discriminerend  gedrag  blijft  voorbestaan.  Heteroseksualiteit  blijft  nog steeds de norm voor een relatie. Nog te vaak blijkt  de discussie over homoseksualiteit louter theoretisch en blijft  de praktijk achterwege. Zolang deze discussie wordt  gevoerd, zolang er vooroordelen zijn en zolang discriminaties niet  zijn weggewerkt  (in de theorie én in praktijk), zal de vakbeweging zijn maatschappelijke rol opnemen  en wanneer nodig actie voeren. 
 
Ik besluit  met  10 concrete actiepunten die het  Europees Vakverbond voorlegt  en die het  ABVV  onderschrijft. Aan alle syndicalisten in de zaal raad ik aan deze actiepunten ook aan te bevelen binnen  de eigen vakbeweging. 

1. Maak mensen  in je vakbond ervan bewust dat seksuele geaardheid volgens de EU- wetgeving één van de niet‐discriminatiegronden  is en dat  LGBT-  rechten bijgevolg specifiek bij je  vakbond moeten worden bevorderd.
2. Zorg dat  de leidinggevenden in je vakbond zich ertoe  verbinden om LGBT-gelijkheid na  te streven.
3. Stel beleidsregels  over LGBT-rechten  op de werkplek op en voeg dit  thema  toe aan het  gelijkheidsbeleid van je vakbond, bijvoorbeeld om intimidaties en pesterijen op de werkplek  tegen te gaan.
4. Streef  naar  aanwerving en organisatie van LGBT-ers  in de vakbond. Maak  LGBT-leden op elk vakbondsniveau zichtbaar en laat  ze participeren.
5. Zet  in je vakbond een LGBT-netwerk  en groep op om  LGBT-ers  samen te brengen, zodat  zij de vakbond kunnen helpen om regels, procedures en praktijken voor meer gelijkheid te  ontwikkelen.
6. Voorzie middelen voor een nieuwsbrief,  e-mailing  en website  om de rol van de vakbond  voor meer gelijkheid  voor LGBT-ers bekend  te  maken.  Organiseer seminaries, workshops en conferenties om het  werk van je vakbond op dit  domein meer bekendheid te  geven.
7. Plaats LGBT-kwesties  centraal op alle domeinen van het  vakbondswerk, zodat  ze aan bod komen in de beslissingsorganen en bij collectieve  onderhandelingen.
8. Zorg dat  LGBT-rechten  en -gelijkheid voorkomen in de opleidingsprogramma’s  van je vakbond. Geef vakbondsafgevaardigden en onderhandelaars een opleiding over LGBT-rechten. 
9. Neem  LGBT-rechten  op de werkplek op in het  gelijkheidsbeleid dat  je bespreekt  met de werkgevers. Het  leven van LGBT-werknemers  kan slechts worden verbeterd door samen met  de  werkgevers discriminatie en pesterijen op de werkvloer aan te pakken.
10. Werk als partner samen met  LGBT-organisaties  en NGO’s  en organiseer samen campagnes en evenementen.
 
nl,rudy de leeuwIk herhaal dat de strijd tegen discriminatie, een syndicale strijd is.

Deze strijd moeten we voeren met  zoveel mogelijk partners. Niet  enkel als vakbonden in de bedrijven,  maar ook als sociale gesprekspartners bij het  voeren van onderhandelingen en het  afsluiten van cao’s. Niet  enkel in België, maar ook elders in Europa  en de wereld. Wij moeten ons rond de problematiek die de LGBT-werknemers  ervaren, in België verder  structureel organiseren samen met  de andere vakbonden,  in Europa  in samenwerking met  het  Europees Vakverbond en het  Internationaal Vakverbond op mondiale schaal. Ook in de Internationale  Arbeidsorganisatie  –  waar  werknemers,  werkgevers  én  regeringen samenzitten moeten wij er op toezien dat  de rechten van LGBT-werknemers  overal ter wereld op eenzelfde manier kunnen worden gegarandeerd. 
 
Want  de strijd tegen homofobie en discriminatie is niet  enkel een syndicale strijd. Het  is een strijd die iedereen aangaat. Het  is een strijd die ons allen aangaat.
 
Samen sterk!

08/03/2013

The speech of Rudy De Leeuw

en,rudy de leeuwDit artikel in het Nederlands

Listen to his speach.

Rudy De Leeuw is the first Belgian national union leader to address a conference for LGBT rights.  He is the president of the ABVV - FGBT. Here you can read his speech, pronounced on Friday, August 2, 2013 at the Human Rights Conference of the World Outgames 2013 in Antwerp.


Dear guests and friends,

I am lucky to be able to speak so early in the day. Apparently, breakfast sharpens the memory. So I’m assuming that what I tell you now, you’ll still know this evening.

Usually, I begin with “Dear comrades”. Today things are a bit different, because I have the opportunity to speak before a very diverse public, one which does not only consist of trade unionists or representatives of the left.

When I was asked to speak at this human rights conference in association with the World Outgames, I said yes at once. Because the ABVV does not only defend its own members in conflicts in the workplace, nor do we just represent our trade unionists in negotiations. As a trade union, we have the social obligation to take care of each other, to watch over the working conditions of all employees and, by extension, over the welfare of every member of our society.

But at the same time I think we should take this as a sign that we must talk about human rights and must organise a conference, for what ultimately should be obvious reasons.

The values of the ABVV - the general Belgian trade union, or in other words the socialist trade union - are those that you find in many a social contract. Solidarity, justice, equality and democracy. These values are and will remain the thread that connects our aims and actions. A democratic society, one in which democracy extends further than politics, is essential for the ABVV. This democracy must also be applied in economic, social and cultural life.

Citizens feel good where these values are respected. I don’t have to tell you that there are countries where people have no chance to develop as fully-fledged individuals because of their sexual orientation. Where, as a consequence, they cannot participate fully in society. Where they are expected to abandon their identity because they do not meet society's expectations in a given social, cultural and historical context. Those who do not conform with these rules risk falling victims of discrimination or prejudice. Under these circumstances, they are asked to do nothing less than to give up their own identity.

en,rudy de leeuw

Trade unions play a pioneering role in defending human rights

Trade union rights and equality for all employees are a part of this. Therefore, we are fully committed to respect and equal treatment for LGBT workers.

And if there is discrimination, we don’t stop at words. For example, the temporary work agency Adecco was convicted in 2011 for discrimination because it used “apartheid lists” to screen local and immigrant workers. Vacancies which were only intended for native Belgians were coded as ‘BBB’. ‘BBB’ stands for Blanc Bleu Belge, the name of a pure Belgian cattle breed. The ABVV took Adecco to court. Racism in the temporary work sector can no longer be denied.

And with our annual Equal Pay Day we denounce the continuing unequal treatment of woman and men in the workplace. Through these actions we influence political decision-making, not infrequently without result.

The workplace is the trade unionist’s natural habitat

This early in the morning, I’m not going to bombard you with lots of figures and scientific explanations, but I do have some concerns that I want to share with you. What is the situation in the workplace? As a trade union, we often hear sometimes harrowing stories from employees who are the victims of discrimination, unfair dismissal or harassment because of their sexual orientation. Often the fact that it’s because of this orientation is not made explicit, but under the surface it’s clear to victims and those around them that the reason lies in the fact that they love someone who happens to be of the same sex. Because that is what it comes down to. Whom you love should never be a reason for others to treat you as inferior.

That employees are discriminated against because of their sexual orientation or gender identity is a self-evident fact.

en,rudy de leeuwLGBT people are
1. dismissed,
2. or discriminated against in promotion or training opportunities,
3. or often rejected for a job. Like the case of the temporary agency that recommended a candidate ‘not to mention their homosexuality during the interview with the company’, or the case where a temporary contract was terminated after one day after the employee had revealed his sexual orientation to a colleague.

LGBT people are
1. often afraid to disclose their sexual orientation and conceal it for fear of discrimination and harassment. This fear brings with it a great sense of unease, and means that they avoid any situation in which their orientation can lead to discrimination,
2. reluctant to come out openly,
3. often victims of homophobic intimidation and harassment,
4. undergo verbal and even physical abuse,
5. and often experience intimidation, hostile or aggressive behaviour.

Sexual orientation also has an impact on the course of their careers: choosing a job, a sector or a company that is known to be gay-friendly, or becoming self-employed to escape from homophobia. This means that LGBT people are less positive about their work situation than their heterosexual colleagues. A homophobic climate can lead to more stress, because employees need to keep a low profile but still perform 100%.

When you constantly have to develop strategies to avoid the discovery of your sexual orientation, you have little chance to feel good at work. When you can’t talk about your family like other colleagues, because you’re afraid you'll be ‘unmasked’, you have little chance to feel good. When you have to behave differently from how you are, again you have little chance to feel good.

Our representatives in companies are in the best position to support

The figures from the most recent LGBT survey from the European Union Agency for Fundamental Rights suggests that 35% of the Belgian respondents had been victims of discrimination in 2012 based on their sexual orientation. But only 12% said they had reported these incidents. In most cases this was “because nothing would happen or change”. These figures demonstrate the huge importance of working to raise awareness and that extra efforts are necessary to encourage victims of discrimination to report incidents. Despite the fact that there is a legal framework, experience shows us that this is not enough.

Our representatives in companies are in the best position to support their colleagues in this. They can call on specialised services provided by the trade union, such as our diversity consultants, our legal services, our study services that formulate advice and recommendations, and the training institutes that arm our representatives with all the means they need.

Along with the anti-discrimination law, the anti-harassmentlaw is another of the legal remedies that employees can call on and where trade unions can play an active part. Employers are required to develop a policy to counter unwanted behaviour. To prevent this conduct and to stop it when it occurs.  When we become aware of an incident of violence, harassment or unwanted sexual conduct, it is important in the first instance that the representative is seen as a confidential contact. Our representatives are aware that it is important to report harassment on the basis of sexual orientation. For as long as such incidents remain hidden and no action can be taken, this discrimination will continue. The use of the anti-harassment law is thus a form of action, a form of resistance against inequality.

en,rudy de leeuw

Discrimination in the labour market is a serious problem. Its scale and severity have been extensively documented academically, and the legal approach has been adapted over the years. The various authorities are working towards an effective approach in which the trade unions are actively involved as partners.

Trade unions must extend their campaigns for more equality and against discrimination to LGBT workers. But in our fight against discrimination, we are often confronted with grey areas. Direct discrimination - where it is obvious that you have been excluded from promotion because of your sexual orientation - is clear and straightforward from a legal point of view, and there is a practical measure against it. Indirect discrimination, in contrast, is more difficult to address, but no less discriminatory. How do you react, for instance, when you are faced with a job interview using psychological tests based on the example of heterosexual couples? An LGBT candidate will find it harder to identify with the examples and risks achieving a lower score. The candidate confronted with this will seldom respond by indicating the problem.

All employees have the right to be protected, and that is our task. Because LGBT rights are human rights, and human rights are the business of trade unions.

en,rudy de leeuwCombating discrimination is a trade union fight

As well as tackling social and economic inequalities, it is the task of trade unions to carry on the fight against homophobia and discrimination due to sexual orientation in the workplace and beyond. Because as I have said, it is our role in society to care for the welfare and wellbeing of everyone. The fight against discrimination on grounds of sexual orientation involves two important trade union principles: emancipation and the solidarity of employees of both sexes.

We in the trade union movement are particularly proud of achievements for which we have fought hard, such as equality between women and men, living together, sexual freedom, the right to abortion, etc.  And this hard fight has been delivered on several fronts, given that sexual freedom to a great extent depends on the social, political, legal and cultural context. Just think of the sexual revolution of the 1960s, which ensured that sex was no longer seen only in terms of reproduction. Heterosexuality was until then the norm from which you simply couldn’t depart. And adultery - in particular by women - was dealt with by law. With the sexual revolution equality between women and men was encouraged and living together was regarded as acceptable. This movement had legal and institutional consequences.

But in practice there is still a long way to go

Socially recommended roles and discriminating conduct persist. Heterosexuality remains the norm in relationships. All too often the discussion about homosexuality is purely theoretical, and the practical aspects are left unmentioned. As long as this discussion takes place, as long as there are prejudices and as long as discrimination is not overcome (in theory and in practice), the trade union movement will fulfil its social role and take action where necessary.

I close with ten practical action points presented by the European Trade Union Confederation and supported by the ABVV - FGTB. I urge all trade unionists present to recommend these action points within their own trade union movement.

1. Make people in your trade union aware that under EU legislation sexual orientation is one of the grounds for non-discrimination and that LGBT rights must consequently specifically be supported by your trade union.
2. Ensure that the leaders in your trade union commit to working for LGBT equality.
3. Establish policy rules for LGBT rights in the workplace and add this area to your trade union’s equality policy, for example to tackle intimidation and harassment in the workplace.
4. Try to recruit and organise LGBT people in the trade union. Make LGBT members visible at every level in the trade union and encourage their participation.
5. Set up an LGBT network and group in your trade union to bring LGBT people together, so that they can help the trade union to develop rules, procedures and practices to promote equality.
6. Provide the resources for a newsletter, e-mails and website to publicise the trade union role in working for more equality for LGBT people. Organise seminars, workshops and conferences to make the work of your trade union in this area more widely known.
7. Mainstream LGBT questions in all areas of trade union work, so they are addressed in the decision-making bodies and in collective bargaining.
8. Ensure that LGBT rights and equality feature in your trade union’s training programmes. Give trade union representatives and negotiators training in LGBT rights.
9. Include LGBT rights in the workplace in the equality policy that you discuss with employers. The lives of LGBT employees can only be improved by tackling workplace discrimination and harassment together with employers.
10. Work as a partner with LGBT organisations and NGOs and organise campaigns and events together.

I repeat that combating discrimination is a trade union fight.

en,rudy de leeuwWe must carry this fight forward with as many partners as possible. Not just as trade unions in companies, but also as social partners in collective bargaining and the conclusion of collective labour agreements. Not just in Belgium, but elsewhere in Europe and the world. We must organise structurally to address the issues that LGBT workers experience, in Belgium together with the other trade unions, in Europe in collaboration with the European Trade Union Confederation and globally with the International Trade Union Confederation. In the International Labour Organization too - where employers, employees and governments sit together - we must ensure that the rights of LGBT workers throughout the world can be guaranteed in the same way.

Because combating homophobia and discrimination is not only a trade union fight. It is a fight which concerns everyone. It is a fight which concerns us all.

Strong together!

08/02/2013

40 union activists discuss 'The labour Unions and LGBT’S Rights'

On Thursday, August 1, 2013, union activists from Belgium, The Netherlands, France, Brazil, Germany, Italy, UK, Sweden, South Africa, Canada, Suriname, Turkey and the USA gathered during the World Outgames Human Rights Conference.

More about this historical meeting in the days to come.

On Fridy, August 2, 2013  Rudy De Leeuw, the president of the ABVV-FGBT adressed the conference. Read his speech here.


BBTK_1aug_2013_D32_7738.jpg


08/01/2013

Madiba >> Ohena

en

Jan Beddeleem,, board member of the worldOutgames organising committee, introduced yesterday the draft of the Antwerp guidelines, the document that will be discussed during the World Outgames Human Rights conference in Antwerp.

 

Watch the speech of Jan Beddeleem online.

part 1

part 2


Dear friends, brothers and sisters,

Let me first thank Maitre N’kom for this impessive contribution, i i think it s right to present in the name of all participants, our scincere condoleances with the family, the friends and the lgbt movement in Cameoon,  at this moment of loss of our beloved friend and activist, Eric Ohena.

I’m very honoured to have the chance to introduce to you the draft Antwerp Guidelines,
A set of principles for the WorldOutgames Quadrennial Human Rights Conferences, itself

Before going into detail on the Charter, I would like to say thank you to the organising team for giving me this chance, I’m standing here only to introduce to you a draft of guidelines, and this moment has only be made possible by the work of a whole team,
volunteers, staff members, board members, without the efforts of all of them, I would not stand here, the draft belongs to them as the symbolic product of years of preparation.

And now that the worldOutgames are really kicked off,  soon the draft will become The Antwerp Guidelines, belonging to all of you.
Nobody will stop this conference from being a succes, nobody will stop this  worldOutgames from being a ucces, nobody will stop Equality.

en

Can i ask all the people from the organising committee, volunteers, or volunteering the next 12 days, the board and staff to stand up,

Please stand up, so people can start knowing faces, knowing each other and getting to know new people. It  will be a key element of the succes of this games, please stand .

Where are the people from Miami, please, Miami, stand up also, and imagine how much energy it takes to organise such an event, stand up and share for the first time this positive energy of feeling the kick off

Please brothers and sisters, give them a good portion of energy to kick off the event,  please give them a huge handclap.

Do we really need a worldOutgames event? Is it worth all that energy? Is it worth the sleepless nights we all had, is it worth the money, is it worth the mobilisation of so many volunteers and logistics, is t worth its global footprint on earth? 

We, as an organsing committee and you as a participant,  together we have to answer that question before august 12th by the legitimate mathematical proving method called: demonstration.

People, regimes,  and groups of all fether, they all can try to stop equality, with laws forbidding gay promotion and banning  sexual education, they can try to stop equality, with laws introducing death penalty and by arresting people for having same-sex relationships, by cowardly ignoring deadly mobs. They can try to do so, with money, with massive amounts of homophobic and transphobic dvd’s and lectures, some  of them try by making a blasphemic use of the phrase, in the name of God, ignorign that maby of us has a spiritual engine to continue this struggle,
but they will never succeed, and why will they never succeed?

Because, dear brothers and sister, because we are all born EQUAL, MADIBA!!

en

When i say Madiba, I just use the surname of our brother Nelson Mandela as an act of honour to his personality and as an expression of  confidence and  decisiveness to achieve equality.

We all have to strenghten ourselves and to give way to our emotions, we have to express our strongest solidarity with LGBT groups, individuals and their families which most particulary in Russia, Eastern Europe, Africa and arab countries face homophobic and transphobic violence and marginalization, without forgetting those victims  in other countries or regions, and those never named as such.
So when i say Madiba, please confirm strongly with the word “Ohena” and let’s see if that can give us energy.
Madiba >> Ohena
Madiba >> Ohena
Nobody will stop Equality, Madiba >> Ohena
Nobody will stop Equality, Madiba >> Ohena

Look at your right, look at your left, look around and get to know faces and future friends, look at the one with his sportsoutfit, look for the one in suit and tie, or for the excentrik or fashionable one,
cause we are an event with three pillars; sports, culture and human rights,  look for the athlete, look for the researcher, look for the trade unionist, the  artist or activsit,
But know that you will not find anybody perfect in this room, altough together we are able to turn this conference and this critical mass event to an exceptional experience of  excellence in being human and being equal, Madiba. >>Ohena

Look at your left, look at your right, did you ever clap hands just because you are surrounded by people that were born just the same as you?  Did you? Do it now please, nobody will stop us from finding the energy we need to achieve our goals, Nobody will stop Equality. Madiba >>Ohena

Can it be more simple then clapping hand because we’re equal and getting energy out of it?

It is the duty of each of us and the LGBT movement as a whole to truly support all these dedicated people to realise small-step driven change at many levels, in many regions, many small groups and organsiations, around the world.  Thank you for sharing the energy.

Dear brothers and sisters, whatever energy it takes, what ever time it takes, from safe harbour to equality, we will get there together, togehter because getting there while losing others along the way is no option. There might be a variety of strategies, and a variety of realities, but there is only one speed, there is only one G-force which can lead us to Equality, and that is the belief that no one around the globe should be singled out and ripped off his dignity because of his sexual orientation or gender identity,  nobody will stop equality, Madiba.  >> Ohena

Brothers and sisters, even if some of you have much more experience and could be my father or mother, and others my oldest son or daughter, we can only get there when we act consciously and in solidarity with each other and across nations and generations, knowing that for some people the real journey is the journey from daily life-threatening reality to a first safe harbour. The journey between flagrant violence, harsh discrimination and from being rejected to find acception in a first safe habrour is the real off road part of the journey. We cannot move if we don’t move all together, and therefore every single human right activist is a potential ally, from womans movement, over MSM and healthcare organisations, to trade unions, and development aid we all need them along that part off the road, and we need them, much fiurther. We need you much further.
It is –especially - in this stage of direct confrontation with  victims of discrimination and violence against our people,  wether it’s in the own family, on the working floor or school, or in public space,
That we can convince our allies about how much we need them to achieve  global equality.  In this stage of a vulnerable person making a journey, the protection mechanisms of the one can be safety and lifesaving for the other, and in this stage an activist on the same ground is more important then a brother on a conference, july 31st in Antwerp, for example.

Organising worldOutgames in a metropole far from this reality of daily rejection and marginalization seems  almost controversial, but not organising it might be heartless or cowardly ignoring the need of a global collaboration and a shared vision.  Do we need worldOutgames?

Yes, we need them. We need them to create learning opportunities on solidarity for those growing up in safe countries, without ever being stigmatised or discriminated for showing intrest in the topic.
We need them because sampling the World we really dream about, over a whole city  during the days of worldOutgames can lead all of us into creative initiatives, new ideas  and inspiringinnovations.
Respectable living conditions for each and every LGBT person around the world is our final and un deniable objective, and if we can reach it for thousand from around the globe in one city , why would it not strengthen our belief that we are able to achieve it for millions all over the globe, thats why we need worldoutgames, to feed hope around the world, Madiba. >> Ohena

Without the conviction and deciciveness of some of us, there would not have been a third worldOutgames edition, there would have been the first cancelled outgames and many many reasons to do so, including congratulations for taking that decision from people now standing here with us for Equality.

It is not every day we are sure about ourselves,  and questioning our movement from inside as well as  accepting ctritical voice and research from outside is essential,
to our impact, and  to our capacity to  generate change.
We have expressed our solidarity with victims, but i would like to create together with all of you an even  stronger moment using  the term Madiba in all its fragility, 
Are we able to carry  the legacy of what David Kato, Erica Ohena Dwayne from Jamaica and many many other activists and LGBT from South-africa,  Jamaica, Haïti and many other countries left us as an eternal mission,

When i use the term Madiba, with less power, and more uncertain, each of you
Will think of someone you lost along the way because of your activities, because of your activism or just because of  your nature, someone you now miss, someone you lost as a friend, as a member of family or someone who left us,
Take time to think of the names of those you lost
and then get that name,  over your lips, 
with the strengt hit takes to honour the person,
take time and proncounce it independently form others, when ready to get the name over your lips,
I will wait,
And it will create a strong moment of conciousness about our fragilty, there is no hurry to achieve equality, security first,  there is no hurry to experience our defenselessness, justice first,  the hurry is in creating this sense of unity, the sense of strength in our collective fragility, the strenght of being vulnerable for a purpose. Purpose first.  One goal, one soul.

Let’s try it all together, let us name those we lost, they diserve it.

Are we ready to live our fragility to what it takes in order to achieve equality, is dialogue really our only weapon, Madiba?  >> fragile names.

Give it a handclap to turn this moment into positive energy.

Maybe we also have to think of our sisters and transgender follows, we lost many of them anonimously.

Is fighting ancient, imported sodomylaws from abroad, in countries with new inequalities, new infectious diseases, inefficient food and healthcareprogrammes, high corruption and dysfunctional governements,  is decriminalisation more then a male-to-male priority, Madiba?

In times of social media and world wide communication, do we need NGO’s and human rights organisations to be occupied with their own global positioning from morning to evening, do we need to embrace this a global positioning society or do we need to forge new kinds of alliances with silence forces and grassroot power, Madiba?

In times that marriage and adoption and full relational rights are achieved for some of us , and engaging in same sex relation and non-conforming gender affirmation, is accepted, while emprisonnement, death penalty and morrtal mobs  is the part reserved for others, can we be proud over this new commons in one region, if we are ignoring they can turn into new tragedies for people in other regions? Are we acting conscious enough?  Madiba? 

We don’t have all the answers, thats why we need precious allies to move with us, we need to choose them carefully and we need to listen to them.

The use of social media and the benefits of equal relational rights even if very benificiary for the movement as a whole, can easily turn into tradgedy for individuals and small local groups, and thats why worldOutgames and other similar excercises at local or regional level are important to create a shared vision, to discover shared values and to create an ethical foundation for a large spectrum of strategies, actions and choices in preparing ones country, ones culture, for the change we dare to dream, Madiba. >> Ohena

To the people in the diaspora, you too, you are the number-one allies for the people facing homophobic and transphobic violence back home,
You are the number-one allies to prevent safe countries from acting ignorant about the local realities, you are the number-one allies to start up dialogue,
you are an underexploited  pool of expertise and experiences ,
many of you stand on the intersection of two countries, the intersection of two cultures and two mentalities, some of you living in exile, stand on the intersection of many different vulnerabilities,

Stand, my friends, stand for equality, stand for opinion, but above all, stand strong as a bridge,  critical to both sides and stand for dialogue, Madiba. >> Ohena

To the leaders around this world, you cannot limit a child to your own learning, as it was born in another time,  (Rabindranath Traore said)  and that’s why nobody will stop equality, times are changing, and if we are not able to anticipate trends in society affecting our LGBT people, we are not able to sustain equality,
what we do is done for this and for the next generation. Please leaders from around the globe, put cultural embedded acceptance of sexual and gender diversity on the human rights agenda around the world, please start educating every single child today.
We don’t claim for a place in heaven  when homophobic, (kneels down) we don’t claim  a clearing in the forest or for a island in the ocean, we claim a place for loving, a place for equality, we claim to be fully accepted members of the human family,  Love United, Madiba. >> Ohena

So now, The draft Antwerp Guidelines,  reflecting the content of the abstracts we received and prepared by a small committee of experts, is now in your hands, 
Lets make it a strong instrument to make and to promote the link between the drive and the energy behind this kind of initiatives and the need of world wide soldiarity.
They include a call for GLISA to sustain the global and universal character of the worldOutgames.  That exercise can only be made  if all of you fully contribute to make the best out of this conference and to really show conviction that this kind of four annual world gathering is absolutely necessary. Linking every four years the local experiences to the global level through positive challenges and identifying trends in society to enhance our pro-activity is an absolutely necessary exercise for the unity along the way From Safe Harbours To Equality.
But to make it really succesfull,  we must emphasize the importance of the full participation of a global cross-section of the worlds LGBT movement in all three pillars as an essential criteria, and therefore we urge GLISA to create a foundation to assure outreach funding over the long term. WorldOutgames are necessary and the combination of culture sports and human rights is essential to inspire the movement to find new ways of symbolic preparation of whole nations and regions for change and acceptance. Nobody will stop equality. Mabiba.

I wish you a great conference experience and I’m fully available to slow down with you to reconsider the draft as presented today, looking forward to share and celebrate the final version with you on Friday,  I wish you deliver  a set of guiding principles for the transition of the drive, the massive amount of energy behind this world event into international solidarity worldwide.

 

enJan Beddeleem (°1969, Roeslare, Belgium), board member of the worldOutgames organising committee, is a low profile human rights activist for the last twenty years. As a teenager, the spirituality of nothern american indians inspired him and this intrest lead him to years of engagement for the right to self determination for indigenous people, he workerd for asylumseekers and was one of the first persons to use the convention of the right of the child claim a better protection for minor asylumseekers, he’s an expert in the position of LGBT in asylumprocedures and in belgian foreign law, and a motor behind international solidarity with LGBT people living in countries where same-sex relationships are criminalised.  He’s actually working on the intersection between ethnic and  sexual minorites as a coördinator for Merhaba vzw.

12:03 | Tags: en | Permalink | Comments (1) |  Print |  Facebook | |