07/28/2013

Een handige brochure

Cet article en français

Koffiepauze. onder collega’s praat je over koetjes en kalfjes, over het voorbije weekend, over de kinderen. plots vraagt een van je collega’s lachend aan X: “en jij, wanneer ga jij trouwen?”. X antwoordt niet, hij staat bekend als verlegen, ja zelfs gesloten (introvert?). een collega oppert: “Hij wil zich niet binden, maar blijft liever als een puber achter de meisjes aan zitten!”. iedereen lacht. “Misschien wil hij geen vrouw, maar is het de ‘andere kant’ die hem aantrekt! Opgelet, mannen, ga niet met je kont naar hem toe staan!” voegt een ander er grappend aan toe. iedereen barst in lachten uit…

U las een situatieschets uit de brochure Weg met Homofobie!, gerealiseerd door de diversiteitscel van ABVV Brussel.  Het is een van de concrete stappen die de socialistische vakbond zet in haar strijd tegen homofobie.  Algemeen Secretaris Philippe Van Muylder (foto) legt in zijn inleiding uit waarom het ABVV daar belang aan hecht.

Philippe Van Muylder_ABVV_0001.jpgWerkloosheid leidt tot discriminatie

In Brussel, waar enorme werkloosheid heerst en de concurrentie voor de beschikbare banen groot is, worden de mensen die traditioneel het kwetsbaarst zijn op de arbeidsmarkt ook het hardst getroffen door discriminerende praktijken. En dan hebben we het over de jongeren, de laaggeschoolden, de personen 'van buitenlandse afkomst', de oudere werknemers, de vrouwen... Doordat de banen die voor Brusselaars toegankelijk zijn zo schaars zijn, ontstaat er een beperkende en normatieve visie op de werknemer waarbij bepaalde, veronderstelde of reële 'kenmerken'... echte redenen tot discriminatie gaan vormen.

Het valt niet te betwisten dat ook homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (holebi's) ongeacht hun beroep, hun cultuur, hun sociaaleconomische positie, vandaag bij aanwerving of op de werkvloer slachtoffer zijn van beledigingen en discriminerend gedrag, zowel vanwege sommige directies als vanwege sommige collega's...

ABVV-Brussel is sterk gehecht aan waarden als verdraagzaamheid en vrije meningsuiting en verdedigt de gelijkheid van allen op de werkvloer. Onze vakbond bestrijdt de vooroordelen die een normatieve visie op seksualiteit uitdragen en verwerpt elke vorm van ongelijke behandeling of het aan de kant schuiven van werknemers of werkneemsters op grond van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit.

onze organisatie staat de eenheid en de emancipatie van alle werkneemster en werknemers voor. Onze eerste zorg is hen te verenigen in collectieve actie voor betere leef- en arbeidsomstandigheden voor allen.

nlStrijden tegen discriminatie in een ultraliberale context

Discriminatie kan niet los gezien worden van de globale context van ongelijke krachtsverhoudingen die kenmerkend zijn voor ons economisch stelsel. Het diversiteitsbeleid maakt dan ook deel uit van de structurele maatregelen die nodig zijn om de kwalijke gevolgen van een ultraliberaal systeem te bestrijden waardoor de rijkdom ongelijk verdeeld wordt. Emancipatie van traditioneel gediscrimineerde groepen verloopt via de toegang tot werk, maar vergt ook dat hen een gelijke behandeling wordt gewaarborgd in andere domeinen van het maat- schappelijk leven zoals onderwijs en opleiding, huisvesting, collectieve voorzieningen, gezondheid.

Grotere werkloosheid = grotere concurrentie tussen werknemers

nlHet gaat hier wel degelijk om een systeem dat de werknemers tegen elkaar uitspeelt. discriminatie is ontegensprekelijk één van de oorzaken van de werkloosheid en van de onzekere beroepssituatie waarin veel werknemers zich bevinden. deze discriminatie komt bovendien nog sterker tot uiting als er grote werkloosheid heerst: er is een verhoogde concurrentie tussen werknemers om aan werk te geraken en door discriminerend gedrag wordt de positie van bepaalde categorieën werknemers op de arbeidsmarkt verzwakt (“de homoseksuelen”, “de personen met een handicap”, “de vrouwen”, “de mensen van buitenlandse afkomst”, “de oudere werknemers”, enz.).  Moeilijke omstandigheden op de arbeidsmarkt werken zo een restrictieve en normatieve visie in de hand waarbij sommige echte of veronderstelde “kenmerken” redenen tot discriminatie worden.

ABVV-Brussel verwerpt elke naturaliserende visie op de seksuele geaardheid en de genderidentiteit. Ze verdedigt het recht van elk mens om zijn seksualiteit vrij te beleven, met respect voor de vrijheid en de integriteit van de ander, en komt op voor de ontvoogding van allen uit de overheersing tussen genders en  vormen van seksualiteit.

De solidariteit versterken

De syndicale beweging is per definitie een inclusieve beweging: deze integratie gebeurt via economische en sociale integratie, via het werk dus.  In de krachtsverhoudingen met de werkgevers en vooral de kapitaalbezitters, is het voor de vakbond belangrijk dat de grootst mogelijke eenheid heerst onder de werknemers, ondanks de veelheid van culturen, identiteiten en origines. Zo hebben de werknemers natuurlijk meer macht tegenover de werkgever. discriminatie verdeelt en breekt de solidariteit, terwijl verenigde werknemers beter in staat zijn hun belangen bij de directie te verdedigen. solidariteit onder de werknemers is dan ook een essentieel syndicaal middel om het doel te bereiken.

nlIedereen wordt er beter van

Bovendien kunnen sommige eisen van bepaalde groepen betere arbeidsvoorwaarden voor allen opleveren. door op te komen voor diversiteit, is de kans groter dat allerhande noden voor alle werknemers gelenigd raken. de problemen waarmee die groepen op het werk te maken krijgen, zijn vaak ook problemen voor andere personeelsleden, bijvoorbeeld dat naast zwangerschapsverlof ook verlof voor de man mogelijk is

Iedereen is welkom bij het ABVV

Het gaat vaak om belemmeringen die al lang bestaan in het bedrijf en die op de agenda  van de ondernemingsraad of van het CPBW geplaatst moeten worden. Tenslotte moet het alle werknemers verontrusten dat sommige groepen uit de arbeidsmarkt worden gesloten of in minderwaardige statuten worden gehouden, want uiteindelijk lopen ze allen het gevaar dat hun arbeidsvoorwaarden verslechteren. Bij ABVV-Brussel zijn alle werknemers en werkneemsters welkom en worden ze allen gerespecteerd. Ze hebben allen hun eigen  aard, ze zijn allen verschillend, maar onze eerste zorg is hen te  verenigen in collectieve actie voor betere leef- en arbeidsomstandigheden voor allen.

nlDe brochure geeft een aantal mogelijke gevallen van discriminatie op de werkvloer. Je krijgt ook een overzicht van de De evolutie op Europees vlak en een overzicht van de wettelijke evolutie. Je leest concreet wat je kan doen op de werkvloer: discriminatie en ongelijke behandeling voorkomen,  handelen in geval van discriminatie,  een diversiteitsplan opstellen.  De twee belangrijkste wetten worden toegelicht: de wet van 2007 tegen discriminatie en de wet tegen pesten. De brochure bevat ook een overzicht van nuttige adressen en publicaties.

De brochure is uitgegeven in beide landstalen en wordt verspreid op de mensenrechtenconferentie aan de infostand van het ABVV.  Je kan ze ook bestellen door een mailtje te sturen naar Pascal De Bel, Gewestelijk Secretaris van BBTK Antwerpen: PDeBel@bbtk-abvv.be

17:09 | Tags: nl | Permalink | Comments (0) |  Print |  Facebook | |

The comments are closed.